بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950149932
نویسنده : لیلا جارستان دوگوری
عنوان پایان نامه : اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر اهمال کاری تحصیلی، باورهای غیرمنطقی و خود کارآمدی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر لیلا مقتدر,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اهمال کاری، باورهای غیرمنطقی و فقدان خودکارامدی از مهمترین موانع تحصیلی دانش آموزان است. هدف از پژوهش حاضر، تاثیر درمان شناختی رفتاری بر اهمال کاری تحصیلی، باورهای غیرمنطقی و خود کارآمدی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر رشت بود. طرح تحقیق از نوع آزمایشی همراه با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش¬آموزان دختر پایه یازدهم شهر رشت بود که در سال تحصیلی 97-96 ثبت نام کرده و مشغول به تحصیل بودند. روش نمونه¬گیری این پژوهش از نوع نمونه¬گیری خوشه ای بود، دو گروه 15 نفره همتا با بیشترین نمرات اهمال کاری، باورهای غیرمنطقی و کمترین نمره خودکارامدی انتخاب شدند که گروه آزمایش و گروه گواه را تشکیل دادند. سپس پرسشنامه اهمال¬کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم، پرسشنامه باورهای غیرمنطقی عبادی و معتمدین و پرسشنامه خودکارآمدی شرر بر روی دانش¬آموزان اجرا شد. پس از اجرای پيش آزمون، گروه آزمايش تحت هشت جلسه 45 دقیقه ای آموزش های شناختی رفتاری قرار گرفت. پس از پایان آموزش، مجدداً بر روی هر دو گروه پس آزمون اجرا شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss20 و روش آماری کوواریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که اثر درمان شناختی رفتاری بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان مؤثر بوده است (01 /0>P). اثر درمان شناختی رفتاری بر باورهای غیرمنطقی دانش¬آموزان مؤثر بوده است(01 /0>P). اثر درمان شناختی رفتاری بر خودکارآمدی دانش آموزان مؤثر بوده است (01 /0>P).
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: درمان شناختی رفتاری، اهمال کاری تحصیلی، باورهای غیرمنطقی، خود کارآمدی
تاريخ دفاع : 1397-06-22