بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911085681
نویسنده : رضوان حسني اسپيلي
عنوان پایان نامه : شبيه سازی مدل٬بررسي و انتخاب كيفي آرايشهاي مختلف انواع مولدهاي ضربه با دامنه و توان بالا در كاربردهاي بيولوژيك مورد استفاده در صنايع و نيروگاه ها
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق ـ قدرت
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , محمد خوشحال,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , عبدالرضا توکلی,
چكيده : مولدهای ضربه پالس قدرت با تحت تاثير قرار دادن غشاء سلول و هسته آن، در کاربردهای بيولوژيك بطور گسترده مورد استفاده قرار ميگيرند. از آنجاييکه مولدهای پالس قدرت دارای آرايشهای مختلفی ميباشند، لذا ارزيابی کارآيي اين مولدها در اين زمينه يک موضوع اساسی بشمار می آيد. در اين پروژه، ابتدا آرايشهای مختلف مولدهای پالس قدرت مورد تحليل قرار گرفته و شکل موج پالس قدرت توليدی توسط آنها شبيه سازی شده است. در اين رابطه، چند نمونه عملی از مولدهای پالس قدرت نيز معرفی شده و ساختمان آنها تشريح گرديده است. سپس بمنظور ارزيابی اثر پالس بر سلولهای زنده، سلول زنده به همراه محيط دربرگيرنده آن، بصورت الکتريکی مدل شده و پالسهای قدرت توليد شده توسط مولدهای مختلف به آن اعمال شده است و اثر پالس بر سلول مورد بررسی قرار گرفته است. نهايتا با مقايسه تاثيرات ايجاد شده توسط پالسهای ضربه قدرت توليدی بوسيله مولدهای مختلف، در مورد کارآيي آنها قضاوت گرديده است.
كلمات كليدي : کلیدواژه: مولدهاي ضربه، دامنه و توان بالا، كاربردهاي بيولوژيك
تاريخ دفاع : 1394-11-18