بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940086242
نویسنده : یعقوب ساعی
عنوان پایان نامه : اثر شکل فیزیکی خوراک و دمای کاندیشنینگ برعملکرد و فلور میکروبی روده کور در جوجه های گوشتی
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي - علوم دامي گرايش تغذيه دام
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهرداد بویه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از این مطالعه بررسی تاثیر شکل فیزیکی خوراک و دمای کاندیشنینگ بر عملکرد، وزن نسبی اندام ها و فلور میکروبی روده کور در دوره رشد جوجه¬های گوشتی بود. جهت انجام این آزمایش تعداد 400 قطعه جوجه گوشتي نر سویه تجاری راس 308 در یک آزمایش کاملا تصادفی با چهار تیمار یا جیره غذایی (جیره مش بدون کاندیشنینگ، جیره مش کاندیشن شده در دمای 75 درجه سانتی گراد، جیره پلت کاندیشنگ شده در دمای 75 درجه و در نهایت جیره پلت کاندیشن شده در دمای 85 درجه سانتی گراد) پنج تکرار و 20 قطعه پرنده مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که فرآوری خوراک مش در حرارت 75 درجه سانتیگراد در کاندیشنینگ به استثنای دوره پایانی پرورش به تنهایی بر افزایش وزن روزانه و مصرف خوراک تاثیر معنی‌داری نداشت. تغییر شکل فیریکی خوراک از مش به پلت همراه با فرآوری در دمای 75 و 85 درجه باعث افزایش متوسط وزن روزانه و مصرف خوراک شد اما در مقایسه با خوراک مش تاثیری بر ضریب تبدیل غذایی نداشت. حرارت دادن خوراک مش به تنهایی با و بدون پلت کردن تاثیری بر وزن نسبی اجزای لاشه و فلور میکروبی روده کور جوجه های گوشتی نداشت، البته تغذیه جوجه های گوشتی با پلت های حرارت دیده منجر به افزایش وزن نسبی چربی محوطه بطنی و کاهش وزن سنگدان شد. تغییر دمای کاندیشنینگ در جیره های پلت تاثیری بر هیچ کدام از فاکتور های اندازه گیری شده در این آزمایش نداشت. در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که فرآوری حرارتی خوراک مش به استثنای دوره پایانی به تنهایی و افزایش حرارت در کاندیشنینگ تاثیری بر عملکرد جوجه های گوشتی ندارد اما تغییر شکل فیزیکی خوراک همراه با فرآوری حرارتی در کاندینشنگ باعث بهبود در افزایش وزن روزانه و مصرف خوراک در جیره های پلت فرآوری شده در مقایسه با جیره مش بدون فرآوری می شود.
كلمات كليدي : پلت، جوجه گوشتی، فلور میکروبی، قرآوری خوراک، کاندیشنینگ
تاريخ دفاع : 1396-6-29