بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920080314
نویسنده : حسین عاصی
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی، تمرکز مالکیت و بازده غیرعادی انباشته شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت مالي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سیدرضا میرعسگری,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پژوهش درصدد بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی، تمرکز مالکیت و بازده غیرعادی انباشته شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که نمونه آماری این پژوهش شامل 81 شرکت که به روش حذف سیستماتیک اطلاعات مالی آن ها از میان شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ، طی یک دوره زمانی 5 ساله بین سال 1390 تا سال 1394 جمع آوری شده و به روش داده های ترکیبی با استفاده از مدل های رگرسیونی، پنج فرضیه پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج برآورد مدل فرضیه ها نشان می دهد که تمرکز مالکیت و بازده غیرعادی انباشته با یکدیگر رابطه ای ندارند اما کیفیت حسابرسی با بازده غیر عادی انباشته در ارتباط است، فرضیه های فرعی تحقیق مبنی بر ارتباط تغییر حسابرس، دوره تصدی حسابرس و رتبه حسابرس در سازمان حسابرسی با بازده غیر عادی انباشته شرکت های عضو بورس اورق بهادار همگی مورد تایید قرار می گیرند.
كلمات كليدي : کیفیت حسابرسی، تمرکز مالکیت، بازده غیرعادی انباشته
تاريخ دفاع : 1396-6-30