بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950080839
نویسنده : بهمن کنعانی سرچشمه
عنوان پایان نامه : تحلیل روند تحولات مسکن روستایی دردو دهه اخیر (مطالعه موردی دهستان لیل شهرستان لاهیجان)
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :تیمور آمار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مسکن به‌عنوان عمده‌ترین و مهم‌ترین جزء بافت کالبدی روستا است که درگذر زمان و هماهنگ با دگرگونی‌های اجتماعی، اقتصادی و گسترش امکانات و فناوری‌های نوین اطلاعاتی با تحول کارکرد همراه بوده است. در حال حاضر تحولات و دگرگونی‌های کالبدی در روستاها با فرهنگ و اقتصاد روستایی هماهنگ نبوده وموجب ایجاد ناسازگاری ‌های اقتصادی- اجتماعی و تغییر در کارکرد این فضاهای زیستی و به‌ویژه مسکن روستایی شده است. اقتصادی است. این پایان نامه با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی همراه با مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی با بهره گیری ازپرسشنامه در20 روستای دهستان به تحلیل روندتحولات مسکن روستایی دهستان لیل شهرستان لاهیجان دردو دهه اخیر پرداخته و مهمترین هدف آن تحلیل روند تحولات مسکن روستایی، شناسایی انواع مسکن روستایی، تبیین تحولات وعوامل تاثیر گذار در تحولات مسکن روستایی و ارائه پیشنهاد برای کنترل روندتحولات فوق می‌باشد.مهمترین سوال پژوهش حاضر به شرح زیر می‌باشد:- روندتحولات مسکن روستایی دردهستان لیل شهرستان لاهیجان دردو دهه اخیر به چه صورت می‌باشد؟ نتایج تحقیق نشان می‌دهدکه مهمترین عوامل تاثیرگذاردرتحولات مسکن دهستان لیل درمواردی چون پیدایش نیازهای جدید، بهبود شرایط اقتصادی، بهبود وضعیت ارتباطی ودسترسی به مصالح ساختمانی بهتر، مالکیت شخصی مسکن، تسهیلات بانکی، سیاستها واقدامات دولت و بنیاد مسکن، اجرای طرح هادی، اثرات فرهنگی وسبک معماری جدید وسایر موارد است.همچنین بیشترین تغییرات اعمال شده نیز از سال 1381 تا حال حاضر صورت گرفته و عمده ترین تغییرات صورت گرفته در غالب افزایش اتاق و آشپز خانه بوده است.
كلمات كليدي : روند، تحولات، مسکن،روستا، دهستان لیل، شهرستان لاهیجان، استان گیلان
تاريخ دفاع : 1397-12-23