بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950185698
نویسنده : مهرناز مومن
عنوان پایان نامه : بررسی شناخت معلمان زبان انگلیسی درباره بازخورد اصلاحی در آموزش ارتباطات شفاهی انگلیسی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :آرش سحرخیز عربانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از این مطالعه بررسی شناخت معلمان زبان انگلیسی درباره بازخورد اصلاحی در آموزش ارتباطات شفاهی انگلیسی بوده است. علاوه بر این، رفتارمعلمان در کلاس درس با توجه به استفاده واقعی از بازخورد اصلاحی در کلاسهای زبان مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، 30 معلم زبان انگلیسی خواسته شد تا پرسشنامه شناخت را پر کنند. علاوه بر این، مصاحبه با بعضی از معلمان انجام شد تا اعتقادات آنها را درباره بازخورد اصلاحی در یابیم. در نهایت، 10 کلاس مشاهده شد که در مورد ارتباط احتمالی بین شناخت معلمان درباره بازخورد اصلاحی و استفاده واقعی از بازخورد اصلاحی در کلاس هایشان پیدا شود. یافته های این تجزیه و تحلیل، الگوهای فکری معلمان ربان انگلیسی در مورد اصلاح خطا در کلاسهای زبان را نشان می دهد. بسیاری از معلمان زبان انگلیسی بیان کردند که خود اصلاحی باعث کاهش استرس و اضطراب در میان زبان آموزان می شود. آنها همچنین تأیید کردند که اصلاح گروهی باعث کاهش اضطراب در مقایسه با اصلاح معلم می شود. علاوه بر این، آنها معتقد بودند که اصلاح ساختار اشتباهات دانشجویان موثرتر از سایر انواع بازخوردهای اصلاحی می باشد. آنها اظهار داشتند که تصحیح خطا در فعالیت های ارتباطی، موجب برانگیختن جریان گفتار یادگیرندگان می شود. با توجه به استفاده از فرم های اصلاحی کتبی در مقابل شفاهی، بسیاری از معلمان اذعان داشتند که بازخوردهای اصلاحی نوشتاری برای رفع خطاهای یادگیرندگان در مقایسه با بازخورداصلاحی شفاهی مفیدتر بوده است. در نهایت، بسیاری از معلمان امتیاز دادند که آنچه که آنها در مورد روش اصلاح خطا فکر می کردند بیشتر بر اساس تجربه خود به عنوان یک معلم زبان بود. نتایج جلسات مشاهده نشان داد که درک معلمان از خطا و رفتار واقعی آنها در کلاس تقریبا یکسان بوده. با این وجود، اختلافات و ناسازگاری اندکی در خصوص تفکر استادان از خود اصلاحی و تمرکز آنها بر خود اصلاحی در کلاس های واقعی آنها گزارش شده است.
كلمات كليدي : بازخورد اصلاحی ,پرسشنامه شناخت ,تفکر استادان
تاريخ دفاع : 1397-11-09