بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950499760
نویسنده : نادیا منتظری
عنوان پایان نامه : مقایسه مراقبت معنوی، استرس شغل پرستاری، تعارض کار- خانواده و وسواس فکری پرستاران بخش های ویژه و پرستاران بخش های عادی بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر محسن مشکبید حقیقی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ضرورت توجه به وضعیت جسمانی و روانی پرستاران شاغل در بخش های متفاوت بیمارستانی به ویزه پرستاران شاغل در بخش های پرمشغله ویژه سبب شده است تا تحقیق حاضر با هدف مقایسه مراقبت معنوی، استرس شغلی، تعارض کار- خانواده، وسواس فکری در پرستاران بخش های ویژه و عادی بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) انجام شود. در یک روش پژوهشی توصیفی علی- مقایسه ای(پس رویدادی) 60 نفر از پرستاران بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) شهر رشت(30نفر بخش ویژه و 30 نفر بخش عادی) که به صورت نمونه گیری در دسترس از میان پرستاران زن متاهل شاغل در این بیمارستان در پاییز سال1397 انتخاب شده بودند به پرسشنامه های مراقبت معنوی وان لئون، استرس شغلی اندرسون و گری تافت ، تعارض کار –خانواده کارلسون و وسواس مادزلی پاسخ داده و نتایج با استفاده از تحلیل واریانس تک متغیره به کمک SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داده است در حالی که از نظر تعارض کار-خانواده بین پرستاران بخش های ویژه و عادی تفاوت معنی داری وجود ندارد، تفاوت این دو گروه پرستاران در سایر ابعاد بررسی شده معنی دار بوده، بگونه ای که پرستاران بخش های ویژه در مراقبت معنوی، وسواس، استرس شغلی، به طور معنی داری نمرات بالاتری را کسب کرده اند. تشکیل دوره های آموزشی برای کنترل شرایط وسواس فکری و استرس شغلی پرستاران بخش های ویژه و مراقبت معنوی پرستاران بخش های عادی از جمله راهکارهای مناسب برای کنترل شرایط روحی و شغلی پرستاران محسوب می شود.
كلمات كليدي : کلید واژه ها: مراقبت معنوی، استرس شغلی، تعارض کار- خانواده، وسواس فکری، پرستاران
تاريخ دفاع : 1397-11-07