بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930438665
نویسنده : سونیا یکتا جوکندان
عنوان پایان نامه : بررسی قابلیت گیاه پالائی سه گیاه سنبل آبی، نخل مرداب و آزولا درمحیط آبی آلوده گوهررود و زرجوب
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي-علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح گل و گياهان زينتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :شهرام صداقت حور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : افزایش بی¬رویه جمعیت جهان و در پی آن بهره¬برداری بیش از حد و نادرست از منابع آبی بویژه رودخانه¬ها سبب گسترش آلودگی در این منابع حیاتی و اکوسیستم¬های پویا شده است. از جمله این رودها¬ زرجوب و گوهررود در شمال ایران می¬باشند که جزو آلوده¬ترین رودخانه¬های کشور می¬باشند. آلودگی رودخانه¬ها اثر مستقیم بر روی سلامت انسان و سایر جانداران دارد بنابرین توجه به پاکسازی این منابع از آلودگی بسیار مورد توجه می¬باشد. از جمله این آلودگی¬ها فلزات سنگین می¬باشند که در محیط قابل تجزیه نمی¬باشند. در این آزمایش از سنبل آبی، نخل مرداب و آزولا برای پالایش این فلزات از محیط¬¬های آلوده زرجوب و گوهررود استفاده شد. آزمایش به صورت طرح فاکتوریل با دو فاکتور در قالب بلوک کامل تصادفی در نظر گرفته شد. فاکتور اول گیاه سنبل آبی، نخل مرداب، آزولا و فاکتور دوم آب آلوده شامل آب شهری، آب گوهررود، آب زرجوب بود. این آزمایش با 9 تیمار در سه تکرار انجام شد. نتایج بدست آمده از میزان حذف هرکدام از فلزات سنگین و تجمع آن¬ها در بافت¬ سنبل آبی، نخل مرداب و آزولا نشان می¬دهد که در حذف برخی عناصر مشابه و در برخی دیگر قابلیت پالایش متفاوتی داشتند به طوری¬ که می¬توان بیان کرد در حذف عنصر منگنز هر سه گیاه عملکرد موفق و تقریبا مشابه داشتند و در حذف عنصر سرب بالاترین راندمان حذف (آزولا 042/7 و سنبل آبی 15/39) و در حذف عناصر مس بالاترین راندمان حذف (سنبل آبی 56/28% و نخل مرداب 72/93) عملکرد تقریبا مشابه و موفقی داشتند و سنبل آبی قابلیت بهتری در حذف عنصر کروم با 04/19% و آزولا در حذف روی با مقدار 44/53% از محیط آبی آلوده مورد بررسی بویژه گوهررود را داشتند. با توجه به نتایج بدست آمده استفاده از این گیاهان بویژه سنبل آبی در محیط¬های آبی توصیه می¬شود.
كلمات كليدي : آلودگی رودخانه‌ها، سنبل آبی، نخل مرداب، آزولا، زرجوب، گوهر رود
تاريخ دفاع : 1395-11-30