بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950083809
نویسنده : مهرداد فیض بخش واقف
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین مالکیت نهادی استراتژیک و کیفیت سود: با نقش قدرت حمایت سرمایه‌گذاران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سینا خردیار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مالکیت نهادی استراتژیک و کیفیت سود: با نقش قدرت حمایت سرمایه‌گذاران می¬باشد. به همین منظور در اين تحقيق از سه متغير مالکیت نهادی استراتژیک ، کیفیت سود ونقش قدرت حمایت سرمایه‌گذاران به عنوان متغییر¬¬های اصلی استفاده شده است. در همین راستا 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از روش نمونه¬گیری حذفی سیستماتیک انتخاب گردید؛ در طی سال¬های 90 الی95 مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق دارای یک فرضیه اصلی می¬باشد که با استفاده از مدل رگرسیون خطی و مدل داده¬های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. پژوهش حاضر دارای یک مدل (برای محاسبة متغیرهای مستقل و وابسته) برای برآورد فرضیه پژوهش می‌باشد. در یک جمع¬بندی از نتایج حاصل از اجرای مدل تحقیق می¬توان نتیجه گرفت بین بررسی رابطه بین مالکیت نهادی استراتژیک و کیفیت سود: با نقش قدرت حمایت سرمایه‌گذاران رابطه معناداری وجود دارد.
كلمات كليدي : مالکیت نهادی استراتژیک ، کیفیت سود ، نقش قدرت حمایت سرمایه‌گذاران
تاريخ دفاع : 1397-12-14