بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 900738187
نویسنده : سمانه الهی رودپشتی
عنوان پایان نامه : ارتباط مقدار موجودی نقد و محافظه کاری حسابداری با بازده غیرعادی سهام
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت مالي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , مهدی مشکی,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ابراهیم چیرانی, ,
چكيده : هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مقدار موجودی نقد نگهداری شده و محافظه کاری حسابداری با بازده غیر عادی سهام می باشد. در این تحقیق، مقدار موجودی نقد نگهداری شده و محافظه کاری حسابداری به عنوان متغیر مستقل و بازده غیر عادی سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می شود. روش کار در این پژوهش از لحاظ هدف به صورت کاربردی و از لحاظ روش به صورت توصیفی-همبستگی می باشد. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر به صورت حذفی سیستماتیک می باشد. جامعه آماری این تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384تا 1390 است که تعداد کل آنها 424 شرکت می باشد. با توجه به آن حجم نمونه برابر با 94 شرکت تعیین شد. بررسی داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارExcel و Eviews6 و با انجام تحلیل رگرسیون انجام شده است. نتایج حاصله بیان می کند که بین مقدار موجودی نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی سهام رابطه معناداری وجود دارد ولی بین محافظه کاری حسابداری و بازده غیر عادی سهام رابطه معناداری وجود ندارد.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: موجودی نقد نگهداری شده، محافظه کاری حسابداری، بازده غیر عادی سهام.
تاريخ دفاع : 1392-10-17