بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930495460
نویسنده : فاطمه بقائی
عنوان پایان نامه : شیمی سبز برای سنتز نانوکامپوزیت RSA/MCM-41 – نانوذرات اکسید منیزیم و مطالعه خواص اسپکتروسکوپی آن
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي -شيمي تجزيه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :افشین پوراحمد نودهی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : کاه، بخشی از ساقه و تمامی برگ برنج را شامل می شود و هنگام خرمنکوبی خرد شده و از دانه جدا می شود. خاکستر کاه برنج (RSA) از سوزاندن کاه برنج بدست می آید. از خاکستر کاه برنج می توان بعنوان منبع ارزان قیمت سیلیس برای تولید مواد سیلیکونی با منافع صنعتی و تکنولوژیکی استفاده کرد. در این میان مواد مزوپور سیلیکا بیش از همه مورد توجه محققین بوده و بویژه در زمینه مواد جاذب و کاتالیست کاربردهای گسترده ای دارند. مزوپور ها سیستم های ایده آلی برای میزبانی مواد شیمیایی مختلف در مقیاس نانو متری می باشند. در پژوهش حاضر مزوپور MCM-41 بر پایه سیلیس استخراج شده از خاکستر کاه برنج بعنوان بستر برای نانو ذرات اکسید منیزیم بکار برده شده است تا از تجمع نانو ذرات اکسید منیزیم جلوگیری کند. الگوی پراش اشعه ایکس نانو ذرات اكسيد منيزيم نشان داد که نانو ذرات MgO در ماتریسMCM-41 با ساختار مکعبی با وجوه مرکز پر ساخته شده است. همچنین نمونه ها بوسیله FTIR، SEM، EDS و TEM نیز بررسی شدند. باتوجه به داده هایXRD به کمک رابطه شرر اندازه نانوذرات اکسید منیزیم 25 نانومتر تخمین زده شد و همپنین تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری اندازه این نانوذرات را 19 نانومتر نشان دادند. کلمات کلیدی: کاه برنج، مزوپورMCM-41، نانوذرات MgO، نانوکامپوزیت.
كلمات كليدي : کاه برنج، مزوپورMCM-41، نانوذرات MgO، نانوکامپوزیت.
تاريخ دفاع : 96-6-30