بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950121361
نویسنده : زهرا حقیقی
عنوان پایان نامه : مقایسه تاثیر دو شیوه تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) و تمرین تداومی با شدت متوسط (MICT) بر شاخص¬های ترکیب بدن، آمادگی جسمانی، میزان لذت بردن از فعالیت بدنی و سلامت قلبی-عروقی زنان یائسه چاق
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رامین شعبانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تمرینات ورزشی منظم یکی از را¬ه¬های کنترل عوارض دوران یائسگی می¬باشد. با فعالیت بدنی منظم زنان از نظر جسمی و روحی توانایی خود را برای مقابله با عوارض دوران یائسگی تقویت می¬کنند. به همین دلیل هدف از این پژوهش مقایسه اثر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید (HIIT) و تمرینات تداومی با شدت متوسط (MICT) بر شاخص¬های منتخب ترکیب بدن و آمادگی جسمانی، شاخص¬های سلامت قلبی-عروقی و میزان لذت بردن از فعالیت بدنی زنان یائسه چاق بود. 32 نفر از زنان شهر بندر انزلی (میانگین قد 73/3±31/157 سانتی¬متر، سن 61/2± 05/52 سال، وزن 94/4±32/79 کیلوگرم و شاخص توده بدن 78/1± 03/32 کیلوگرم بر مترمربع) به صورت نمونه¬گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند. آزمودنی¬ها به طور تصادفی به دو گروه HIIT (16n=) و گروه MICT (16n=) تقسیم شدند. . تمرین HIIT متشکل از 20 دقیقه چرخ کارسنج با شدت 90% ضربان قلب بیشینه (MHR) بود. هردقیقه از 20 دقیقه به دو فاز تقسیم شد: فاز فعالیت و فاز بازیابی (10/50 ثانیه به ترتیب). در طول فاز فعالیت، آزمودنی¬ها با حداکثر سرعت 100 دور بر دقیقه یا بالاتر فعالیت کردند و در طول فاز بازیابی تا 50 دور بر دقیقه سرعت خود را کاهش دادند. تمرین MICT متشکل از 40 دقیقه چرخ کارسنج مداوم با شدت 75-60% ضربان قلب بیشینه بود و آزمودنی¬ها تمرین را با حفظ سرعت 60 دور بر دقیقه انجام دادند. آزمودنی¬ها در هر دو گروه 5 دقیقه برای گرم کردن و 5 دقیقه برای سرد کردن با شدت کم (40% ضربان قلب بیشینه) در هر روز تمرینی چرخ¬کارسنج فعالیت کردند. ضربان قلب بیشینه هر پنج دقیقه در طول دوچرخه¬سواری ثبت شد. متغیرهای پژوهش شامل، وزن، شاخص توده بدن و درصد چربی بدن، نسبت دو کمر به دور لگن (شاخص¬های ترکیب بدن)، توان بی¬هوازی، انعطاف¬پذیری، هماهنگی و تعادل (شاخص¬های آمادگی جسمانی)، شاخص¬های سلامت قلبی-عروقی شامل: لیپوپروتئین پرچگال، لیپوپروتئین کم¬چگال، تری¬گلیسیرید، استرادیول و تستوسترون، میزان لذت بردن از فعالیت بدنی بودند. به منظور تجزیه و تحلیل داه¬های بدست آمده از نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد. جهت انجام آزمون فرضیه¬ها از روش t مستقل و وابسته استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد، در مورد شاخص¬های وزن(005/0P=)، شاخص توده بدن(004/0P=)، درصد چربی بدن(000/0P=)، توان بی-هوازی(000/0P=)، میزان قند خون ناشتا(000/0P=)، سطح استرادیول(004/0P=) و تستوسترون(001/0P=) در گروه HIIT قبل و بعد از مداخله تمرینی تفاوت معنی¬دار بوجود می¬آید. تمرینات MICT روی درصد چربی بدن(003/0P=)، توان بی-هوازی(002/0P=)، قند خون ناشتا(003/0P=)، سطح استرادیول(002/0P=) و تستوسترون(000/0P=) تاثیر معنی¬دار داشت. با مقایسه اثر دو روش تمرینی مشخص شد، در مورد وزن(001/0P=) ، شاخص توده بدن(004/0P=) ، انعطاف-پذیری(002/0P=)، هماهنگی(004/0P=)، تعادل ایستا(003/0P=) تفاوت معنی¬داری بین دو گروه تجربی مشاهده شد. در زمینه شاخص¬های سلامت قلبی-عروقی و میزان لذت بردن از فعالیت بدنی تفاوت معنی¬داری بین دو گروه مشاهده نشد(397/0P=). در کل با توجه به نتایج تحقیق می¬توان گفت تمرینات تناوبی با شدت بالا نسبت به تمرینات تداومی با شدت متوسط تاثیر بیشتری در مورد شاخص¬های ترکیب بدن، آمادگی جسمانی و سلامت قلبی-عروقی زنان یائسه چاق دارند. کلمات کلیدی تمرینات تناوبی با شدت بالا، تمرینات تداومی با شدت متوسط، ترکیب بدن، سلامت قلبی-عروقی
كلمات كليدي : تمرینات تناوبی با شدت بالا، تمرینات تداومی با شدت متوسط، ترکیب بدن، سلامت قلبی-عروقی
تاريخ دفاع : 98-2-4