بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950008348
نویسنده : مژگان شعیبی
عنوان پایان نامه : بررسی آثار تمرینات ورزشی مفرح بر شاخصهای آمادگی جسمانی، خلق و خو و سطح فعالیت بدنی در دانش آموزان دبیرستانی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علیرضا علمیه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف كلي پژوهش حاضر، تعیین آثار تمرینات ورزشی مفرح بر شاخصهای آمادگی جسمانی، خلق و خو و سطح فعالیت بدنی در دانش آموزان دبیرستانی بود. آزمودنی های تحقیق، 40 دانش آموز دختر (با سن 55/0 ± 13/14 سال و وزن 06/9 ± 20/59 کیلوگرم) بودند که به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصافی در دو گروه تجربی (20 نفر) و کنترل (20 نفر) تقسيم شدند. در مرحله پیش آزمون، قد، وزن، انعطاف پذیری (تخته SR)، استقامت عمومی (دوی 540متر)، چابکی (آزمون 9×4)، خلق و خو (پرسشنامه POMS) و سطح فعالیت بدنی (پرسشنامه بِک) آزمودنی ها مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس جهت انجام تمرینات، یک مداخله‌ی ورزشی که به مدت 8 هفته و 3 روز در هفته در طی ساعات ورزشی مدرسه انجام شد. برنامه ی ورزشی شامل فعالیت های بدنی و بازی های شاد و مفرح شامل بازی های وسطی، کبدی و هفت سنگ بود که سه جلسه در هفته به صورت چرخشی و هر جلسه به مدت یک ساعت فقط درگروه تجربی به اجرا درآمد، گروه کنترل نیز هیچ برنامه ی آموزشی را دریافت نکردند. براي بررسی اختلاف متغیر هاي مورد مطالعه از آزمون t مستقل برای تفاوت های بین گروهی و برای تغییرات درون گروهی از آزمون t همبسته در سطح معنی داری 05/0P≤ استفاده شد. یافته های تحقیق حاضر نشان داد که چابکی (008/0 =p) و سطح فعالیت بدنی (001/0=p) آزمودنی ها پس از 8 هفته تمرین ورزشی مفرح بهبود معنی داری داشت. که این معنی داری در رابطه با متغیرهای استقامت عمومی، انعطاف پذیری و خلق و خو مشاهده نشد. همچنین تغییرات درون گروهی نیز در متغیرهای چابکی و سطح فعالیت بدنی در گروه تجربی رخ داد (05/0>p). یافته های تحقیق حاضر نشان داد که بازی های مفرح باعث افزایش معنی دار چابکی و سطح فعالیت بدنی دانش آموزان می گردد و انعطاف پذیری، استقامت عمومی و خلق و خوی دانش آموزان تغییر پیدا نمی کند. واژه های کلیدی: تمرینات ورزشی مفرح ، خلق و خو ، فعالیت بدنی، دانش آموزان دبیرستانی
كلمات كليدي : تمرینات ورزشی مفرح ، خلق و خو ، فعالیت بدنی، دانش آموزان دبیرستانی
تاريخ دفاع : 97-12-19