بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911073542
نویسنده : مریم مرآت مبرا
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل تأثیرگذار بر فزونی ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر مهدی ذوالفقاری,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , دکتر سینا خردیار,
چكيده : در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر فزونی ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران پرداختیم. به این منظور تعداد 99 شرکت از شرکت های بورسی به روش سیستماتیک انتخاب شدند و سپس با جمع آوری داده های مربوط به این شرکت ها به بررسی فرضیات تحقیق پرداختیم . متغیر وابسته ما در این تحقیق بصورت صفر و یک می باشد یعنی شرکت هایی که ارزش دفتری آنها بیشتر از ارزش بازار باشد کد 1 و در غیر این صورت کد صفر به آنها اختصاص داده شد . بنابراین فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیئن لوجیت بررسی گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای محافظه کاری ، دارایی های ثابت و جریانات نقدی عملیاتی بر فزونی ارزش دفتری به ارزش بازار تاثیر می گذارند و رابطه معنی داری بین آنها وجود دارد. اما متغیر ضریب مالکانه بر فزونی ارزش دفتری به ارزش بازار تاثیری ندارد.
كلمات كليدي : محافظه کاری – جریانات نقدی عملیاتی- ضریب مالکانه – ارزش دفتری به ارزش بازار
تاريخ دفاع : 1394-09-29