بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940177546
نویسنده : میلاد جوادی رهنمای حقیقت
عنوان پایان نامه : اثر مقدار بذر مصرفي و برخی علف¬کش¬ها بر رشد و عملکرد برنج در کشت مستقيم
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي -زراعت
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر هاشم امين پناه,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , دکتر بیژن یعقوبی,
چكيده : به منظور بررسی اثر مقدار بذر مصرفي و برخی علف¬کش¬ها بر رشد و عملکرد برنج در کشت مستقيم برنج، آزمایشی بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی در سال 1395 در شهرستان ماسال، استان گیلان، در سه تکرار انجام شد. سطوح متفاوت تیمارهای علف¬کش (1- مصرف پرتیلاکلر پیرازوسوولفورون در یک هفته قبل از کشت مستقیم برنج و سپس مصرف بیس پایریباک سدیم در یک هفته پس از کاشت، 2- مصرف پرتیلاکلر بن¬سوولفورون متیل در یک هفته قبل از کشت مستقیم برنج و سپس مصرف بیس پایریباک سدیم در یک هفته پس از کاشت، 3- مصرف پرتیلاکلر بن¬سوولفورون متیل یک هفته پس از نشاکاری و 4- کرت عدم وجین علف¬های¬هرز در کشت مستقیم برنج) در کرت¬های اصلی قرار گرفتند. همچنین مقادیر متفاوت میزان بذر مصرفی (75، 100 و 125 کیلوگرم در هکتار) در کرت¬های فرعی قرار گرفتند. همچنین یک کرت نشاکاری هم به تیمارهای آزمایشی اضافه شد. نتايج جدول تجزيه واريانس نشان داد که اثر اصلي مديریت علف¬هاي¬هرز بر وزن خشک علف¬های¬هرز، ارتفاع بوته، تعداد خوشه در متر مربع، تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک معني¬دار بود. اثر اصلی مقدار بذر نیز بر ارتفاع بوته، تعداد خوشه در متر مربع، تعداد دانه در خوشه و عملکرد دانه معني¬دار بود. اثر متقابل بین فاکتورها هم بر هیچ¬کدام از صفات مورد بررسی معنی¬دار نبود. نتایج نشان داد که با افزایش میزان بذر مصرفی از 75 به 100 کیلوگرم در هکتار، عملکرد دانه به میزان 13 درصد افزایش یافت، در حالی¬که افزایش بیشتر مقدار بذر مصرفی (125 کیلوگرم در هکتار)تاثیر معنی¬داری بر افزایش عملکرد دانه نداشت. همچنین اثر تیمار علفکشی پرتیلاکلر پیرازوسولفورون بیس پایریباک سدیم بر عملکرد دانه از لحاظ آماری مشابه با تیمار علفکشی پرتیلاکلر بن سولفورون متیل بیس پایریباک سدیم بود. در ضمن عملکرد دانه در کشت مستقیم نسبت به نشاکاری حداقل به میزان 14 درصد کاهش یافت. همچنین نتایج نشان داد که حداقل مقدار وزن خشک علف¬های-هرز در کشت نشایی بدست آمد. در عین حال، مصرف علف¬کش¬های شیمیایی در کشت مستقیم توانست به میزان قابل توجهی وزن خشک علف¬های¬هرز را کاهش دهد. در ضمن، با افزایش میزان بذر مصرفی از 75 به 125 کیلوگرم وزن خشک علف¬های¬هرز به میزان 30 درصد کاهش یافت.
كلمات كليدي : تراکم بوته، کاهش عملکرد، کشت مستقیم، علف¬هرز، کشت نشایی
تاريخ دفاع : 1396-5-29