بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911096423
نویسنده : احمد قربانی پناه
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین عملکرد شرکت و سرمایه فکری و تاثیر آن برکیفیت گزارشگری مالی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :کیهان آزادی, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : اين تحقيق به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت و تاثیر آن برکیفیت گزارشگری مالی در صنعت سیمان مي پردازد . عملکرد شرکت بر مبناي مدل جیمز(2006) کیفیت گزارشگری مالی مدل هیلاری و وردی (2008)،و سرمایه فکری بر مبنای مدل پالیک (2007)اندازه گيري می شود . اين پژوهش به گونه تجربي به تحليلگران مالي، سرمايه گذاران ، مديران و ساير استفاده كنندگان اطلاعات حسابداري نشان می دهد كه سرمایه فکری و عملکرد شرکت می تواند برکیفیت گزارشگری مالی اثرگذار باشد. در این تحقیق، روش نمونه گیري موردی می باشدکه با استفاده از این روش از بین شرکتها ،شرکت هایی که در زمینه صنعت سیمان فعالیت دارند به عنوان نمونه آماری انتخاب می شود . طي دوره زماني 1389 تا 1393 و با بهره گيري از روش تجزيه و تحليل رگرسيون خطي چند متغيره، به كمك نرم افزار SPSS ، نتايج تحقيق نشان داد که بین متغیر وابسته(کیفیت گزارشگری مالی ) و متغیر مستقل تحقیق (ارزش افزوده سرمایه فکری و عملکرد شرکت) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
كلمات كليدي : واژه های کلیدی :عملکرد شرکت،سرمایه فکری ، کیفیت گزارشگری مالی
تاريخ دفاع : 1395-06-29