بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950002459
نویسنده : سیدرضا گسکری نژاد
عنوان پایان نامه : بررسی محورهای توسعه صنعت گردشگری ورزشی در استان گیلان با تاکید بر اکوتوریسم
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتررحیم رمضانی نژاد,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی محورهای توسعه صنعت گردشگری ورزشی در استان گیلان با تاکید بر اکوتوریسم می¬باشد. این تحقیق از نوع توصیفی و میدانی است که در آن چون تعداد جامعه آماری تحقیق نامحدود بود، از این رو، طبق جدول مورگان، 384 نفر از مردم رشت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که در نهایت 357 نفر در تحقیق همکاری کردند. در بخش کارشناسان امور ورزشی، توریسم و فرهنگی نیز از 150 نمونه به صورت هدفمند انتخاب شدند که 142 نفر در تحقیق حاضر شرکت کردند. از پرسشنامه محقق ساخته ۳۵ سوالی با مقیاس پنج ارزشی لیکرت (ازبسیار زیاد تا بسیارکم) جهت گردآوری داده ها استفاده شد.روایی ظاهری و محتوايی پرسشنامه، توسط 10 کارشناس خبره تایید شد و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ (0.93) نشان دهنده پایایی مطلوب پرسشنامه بود. ضمنا از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های t استیودنت و فریدمن برای تحیل داده ها استفاده شد. یافته¬هاي تحقیق نشان می¬دهد محورهای توسعه گردشگری ورزشی بر اکوتوریسم ورزشی اثر می گذارد و این اثرگذاری از دیدگاه کارشناسان و مردم عادی شهرستان رشت متفاوت می باشد و از نظر کارشناسان مهمترین محور، زیرساخت و کم اهمیت ترین محور توسعه منابع و ظرفیت ها می باشد ولی از دیدگاه مردم عادی مهمترین محور سیاست¬گذاری و کم اهمیت ترین محور توسعه منابع و ظرفیت ها است. پس در واقع برای توسعه اکوتوریسم بر اساس نظر کارشناسان باید بر روی محور زیرساخت سرمایه گذاری بیشتری نسبت به سایر محورها صورت گیرد.
كلمات كليدي : گردشگری، گردشگری ورزشی، بوم گردی، گردشگری گیلان
تاريخ دفاع : 1397-11-09