بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950202556
نویسنده : میثم یوسفی
عنوان پایان نامه : بررسی نیمرخ آنتروپومتریک، فیزیولوژیک و ترکیب بدن فوتبالیست های شهر خلخال و مقایسه آن با فوتبالیست های رده ملی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف كلي پژوهش حاضر، بررسی نیمرخ آنتروپومتریک، فیزیولوژیک و ترکیب بدن فوتبالیست های شهر خلخال و مقایسه آن با فوتبالیست های رده ملی بود. طرح تحقيق از نوع مقطعي است كه ماهيت توصيفي مقایسه ای دارد. آزمودني‌هاي مطالعه حاضر شامل فوتبالیست های شهر خلخال بودند که به طور حرفه ای در این رشته فعالیت داشتند. پس از اندازه گیری قد و وزن آزمودنی ها، شاخص توده بدنی آنها محاسبه گردید ) درصد چربی بدن اندازه گیری ها شامل قد، وزن،درصد چربی بدن(با استفاده از کالیپر به روش جکسون پولاک از ضخامت سنج پوستی و فرمول سه نقطه ای جکسون و پولاک، توان بی هوازی با استفاده از آزمون( پرش سارجنت، چابکی(ایلینویز، قدرت بالا تنه (آزمون پرس سینه) و توان هوازي با استفاده از آزمون شاتل ران بود. یافته های تحقیق نشان داد که بین درصد چربی بدن،توان هوازی ، توان بی هوازی، حداکثر قدرت عضلات بالا تنه و چابکی بازیکنان فوتبال شهر خلخال با بازیکنان رده ملی تفاوت معنی داری با یکدیگر وجود داشت.بدین صورت که همه مقادیر در صورت تیم ملی بالاتر بود . بنابراین برنامه ریزی دقیق برای ارتقا نیم رخ جسمانی فوتبالیستهای شهر خلخال ضروری به نظر می رسد.
كلمات كليدي : نیمرخ آنتروپومتریک، فیزیولوژیک و ترکیب بدن فوتبالیست های شهر خلخال و فوتبالیست های رده ملی.
تاريخ دفاع : 1397-11-10