بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911055867
نویسنده : اعظم کشتکار
عنوان پایان نامه : مقایسه برنامه تمرینی هاتا یوگا و پیلاتس بر شاخص های منتخب آمادگی جسمانی و متغیر های ضربان قلب مرتبط با سلامتی زنان جوان تمرین نکرده
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رامین شعبانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف: هدف از اجرای این پژوهش مقایسه برنامه تمرینی هاتا یوگا و پیلاتس بر شاخص های منتخب آمادگی جسمانی و متغیر های ضربان قلب مرتبط با سلامتی زنان جوان تمرین نکرده بود. روش : این پژوهش ماهیت نیمه تجربی داشته که به صورت میدانی انجام شده. جامعه آماری این پژوهش را زنان جوان تمرین نکرده 20 تا 30 ساله شهر رشت تشکیل دادند. بر این اساس از بین 100 نفر، 60 افراد واجد شرایط ﺑﻪ صورت تصادفی به دو گروه تجربی و گروه شاهد تقسیم شدند. گروه کنترل با میانگین سنی 79/2±55/24 سال، شاخص توده بدن 70/0±28/20 کیلوگرم/مترمربع و گروه یوگا با میانگین سنی 62/2±55/24 سال و شاخص توده بدن 91/0±35/20 کیلوگرم/مترمربع و گروه پیلاتس با میانگین سنی 78/2±20/24 سال، شاخص توده بدن 50/0±31/20 کیلوگرم/مترمربع بودند. تمرینات یوگا و تمرینات پیلاتس به مدت 8 هفته، 2 جلسه در هفته و هر جلسه یک ساعت انجام شد. پیش و پس از 8 هفته تمرین اندازه گیری های آمادگی جسمانی، ترکیب بدن، توان هوازی، توان بی هوازی و متغیرهای ضربان قلب بعمل آمد. اطلاعات آماری توسط آزمون t وابسته و آنالیز واریانس یک طرفه از طریق نرم افزار SPSS نسخه 21 اندازه گیری شد. نتایج نشان داد بین نمرات پیش وپس آزمون توده بدن، چربی زیرجلد، نسبت دور کمر به لگن، توده بدون چربی و انعطاف پذیری، استقامت عضلانی، قدرت، تعادل، توان هوازی، توان بی هوازی و ضربان قلب در گروه های یوگا و پیلاتس تفاوت معنی دار ایجاد شد. بین سه گروه مورد بررسی در شاخص توده بدن، چربی زیرجلد، نسبت دورکمر به لگن، توده بدون چربی انعطاف پذیری، قدرت، استقامت عضلانی، تعادل، توان بی هوازی و ضربان قلب استراحت تفاوت معنی‏داری وجود داشت (05/0>P). نتیجه گیری: از یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که تمرین یوگا و پیلاتس بر روی آمادگی جسمانی، ترکیب بدن و ضربان قلب استراحت اثر مثبت داشته باشد. کلیدواژه: یوگا، پیلاتس، آمادگی جسمانی، ترکیب بدن، ضربان قلب، فشارخون
كلمات كليدي : یوگا، پیلاتس، آمادگی جسمانی، ترکیب بدن، ضربان قلب، فشارخون
تاريخ دفاع : 93-12-5