بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940013600
نویسنده : آزاده فرازدل
عنوان پایان نامه : بررسی پتانسیل جمعیت میکروبی لجن فعال تصفیه خانه شهری در تجزیه زیستی فاموتیدین
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهدی شهریاری نور, ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , فاتن دیوسر,
چكيده : مقدمه: امروزه از آب های پذیرنده نظیر دریاچه ها و رودخانه ها به عنوان محلی برای دفع فاضلاب ها و پساب ها استفاده می شود. از جمله آلاینده هایی که از طریق دفع پساب ها و فاضلاب ها وارد آب های پذیرنده می شوند، ترکیبات شیمیایی مخصوصاً داروها و پساب بیمارستانی هستند. آلاینده های دارویی یکی از مسائل حاد زندگی امروزی به شمار می آیند : بسیاری از محققین، به ویژه درکشورهای پیشرفته، وجود این آلاینده ها را حتی در آب آشامیدنی گزارش کرده اند و اثرات منفی آنها را بر محیط زیست و سلامت انسان گوشزد نموده اند . امروزه با افزایش شناخت از میکروارگانیسم ها و پیشترفت علم میکروب شناسی و بیوتکنولوژی استفاده از میکروب ها به عنوان راهبردی، جهت حذف آلاینده های موجود در آب به خصوص داروها مطرح می گردد. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی باکتری های حذف کننده فاموتیدین از لجن فعال تصفیه خانه آب شهری رشت انجام گرفت. روش: در این مطالعه از نمونه های لجن فعال جهت جداسازی باکتری های تجزیه کننده استفاده شد.در مجموع 12 جدایه با استفاده از محیط پایه نمکی به همراه فاموتیدین تلقیح شده، و بر پایه تشکیل هاله شفاف اطراف کلنی ناشی از حذف و یا استفاده از فاموتیدین موجود در محیط و یا رشد در محیط مذکور جداسازی شدند. تمامی این جدایه ها تا سطح جنس و گونه با استفاده از کتاب راهنمای شناسایی سیستماتیک باکتری های برجی ) 2116 ( شناسایی مقدماتی شدند. همچنین جهت محاسبه راندمان و کارایی حذف کنسرسیوم میکروبی لجن فعال، دارو با نسبت های ppm 21 و 31 به لوله های ،11، 1/5 حاوی لجن فعال تلقیح گردید، نتايج و بحث: نتایج نشان دادند از 31 نمونه جداسازی شده تنها 12 مورد از باکتری ها قادر به تجزیه فاموتیدین به صوزت کیفی بودند که در این هموارد نیز زمان 24 تا 41 ساعت بیسترین مقدار تجزیه زیستی در غلظت ppm 11 و حداکثر تجزیه در غلطت ppm 21 بود، همچنین هرچقدر pH پایینتر بود میزان تجزیه بالاتر و به طبع راندمان حذف نیز بالاتر بود. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، داروهای موجود در فاضلاب صنایع مختلف)مانند فاموتیدین( را می توان با استفاده از فرآیند تصفیه بیولوژیکی به عنوان یک گزینه اقتصادی و سازگار با محیط زیست تصفیه نمود .
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: حذف فاموتیدین، لجن فعال،باکتری های تجزیه کننده زیستی فاموتیدین
تاريخ دفاع : 1396-6-30