بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950017810
نویسنده : نداحرمتی دوبخشری
عنوان پایان نامه : بررسی کیفیت مراقبت های بهداشتی بیمارستانهای رشت با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای پویا
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محسن واعظ قاسمی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ارائه خدمات با کیفیت یکی از کارکردهای اصلی نظام سلامت می باشد. رضایت مشتری در قلب هرسازمانی وجود دارد و به عنوان هدف نهایی هر استراتژی سازمانی محسوب می شود. رضایتمندی بیمار مفهومی است که امروزه در مراقبت های پزشکی اهمیت بسیار ویژه ای یافته است و در فرايند مراقبت بهداشتي درماني نقش مهمي را ايفا مي كند. سنجش کیفیت خدمات پیش شرط اساسی برای بهبود کیفیت است. کیفیت میزانی برای برآوردن انتظارات مشتری یا مددجو است. در واقع کیفیت، دستیابی به مطلوب ترین برآیندهای سلامتی است به گونه ای که خدمات ارائه شده اثربخش، کارا و به صرفه باشد. کیفیت یك متغیر مجزا نیست، بلكه ساختار پیچیده ای از ارزش ها، عقایدو نگرش های افرادی است که در نظام مراقبت های سلامتی در تعامل با یكدیگر می باشند و مراقبت به عنوان یك جزء اساسی در زمینه خدمات بهداشتی درمانی به حساب می آید. رضایت بیماران نسبت به مراقبتی که به آن ها ارایه می شود، یكی از مهمترین روش های اندازه گیری سطح کیفیت مراقبت های بالینی واجرائی ارائه شده به آن ها است کلمات کليدي : رضایت بیماران،خدمات، مراقبت بهداتی درمانی و...
كلمات كليدي : رضایت بیماران،خدمات، مراقبت بهداتی درمانی و...
تاريخ دفاع : 97-6-21