بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950197101
نویسنده : سامان جوادی درخانه
عنوان پایان نامه : شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده سازی تجارت الکترونیک به روش تصمیم گیری چند معیاره فازی (مطالعه موردی: شهرک صنعتی رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر منصور صوفی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده جهاني‌سازي يا جهاني‌شدن اصطلاحي است كه برغم گسترش روزافزون، موارد كاربرد و مسائل منتسب به خود، كمتر تعريف دقيق و منطبق با موازين علمي داشته است امروزه فضاي كسب و كار براي واحدهاي صنعتي بشدت رقابتي شده است و پيچيدگي آن هر روز بيشتر مي‌شود. تجارت الکترونیک را می¬توان تعامل بین یک شرکت و سایر شرکت¬ها یا مشتریان در نظر گرفت. تجارت الکترونیک فرایند خرید، فروش یا مبادله محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه¬های کامپیوتری، از جمله اینترنت است.هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده سازی تجارت الکترونیک به روش تصمیم گیری چند معیاره فازی در شهرک صنعتی رشت است. این پژوهش از نظر روش شناسی از نوع مدل سازی ریاضی (تحلیلی ریاضی)، از نظر گردآوری داده¬ها، توصیفی یا غیرآزمایشی و از نظر هدف، کاربردی محسوب می¬شود.جامعه‌ی آماري اين تحقيق مدیران صنایع و کارخانجات شهر صنعتی رشت و مدیران کل تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و پارک علم و فناوری استان گيلان تشکیل می¬دهند.و از روش¬های تصمیم¬گیری چندمعیاره (ترکیبی از دلفی فازی، دیمتل فازی و فرآیند تحلیل شبکه¬ای فازی) برای تجزیه تحلیل استفاده گردید.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: تجارت الکترونیک، تصمیم گیری چندمتغیره فازی
تاريخ دفاع : 1397-5-9