بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950044493
نویسنده : هادی خداپرست
عنوان پایان نامه : اثر تعدیل کننده حمایت و کنترل شغلی بر رابطه بین استرس های مربوط به تغییر سازمانی و فرسودگی کارکنان شهرداری رشت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : دکتری حرفه ای
استاد راهنما () : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : سابقه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تعدیل کننده حمایت و کنترل شغلی بر رابطه بین استرس های مربوط به تغییر سازمانی و فرسودگی کارکنان شهرداری رشت بود. جامعه آماری شامل کارکنان مناطق پنجگانه شهر رشت به حجم 2400 نفر بود که براساس جدول تعیین حجم نمونه تصادفی جمعیت آماری معین با توجه به سطح اطمینان 95% و اشتباه مجاز 5%، همبسته با آماره مجذور کای گرجسی و مورگان با روش نمونه گیری تصادفی ساده 331 نفر تعیین شد. مواد و روش ها: در این پژوهش از چهار پرسشنامه استفاده شد: پرسشنامه فرسودگی شغلی، پرسشنامه استرس شغلی (HSE)، پرسشنامه کنترل شغلی، پرسشنامه حمایت شغلی. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از میانگین، درصد و انحراف معیار و در سطح استنباطی از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها: با توجه تحلیل آماری و کمتر بودن اثر مسیر مستقیم از مسیرهای غیرمستقیم وجود متغیر تعدیل کننده کنترل شغلی و حمایت سرپرست تأثیر را افزایش می دهد و نقش تعدیل کننده کنترل شغلی و حمایت سرپرست تأیید شد. یافته ها نشان داد کنترل شغلی بر استرس ناشی از تغییر سازمانی تأثیر معنادار منفی دارد و حمایت سرپرست بر استرس ناشی از تغییر سازمانی تأثیر معنادار منفی دارد
كلمات كليدي : تغییر سازمانی، استرس شغلی، فرسودگی شغلی، کنترل شغلی، حمایت شغلی
تاريخ دفاع : 1397-11-10