بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911093220
نویسنده : هادی فرجام
عنوان پایان نامه : تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر کسب مزیت رقابتی در شرکت خوشگوار (کوکاکولا)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , بهروز فتحی واجارگاه,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تحقیق حاضر، با هدف بررسی تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر کسب مزیت رقابتی در شرکت خوشگوار (کوکاکولا)، انجام شد. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی، از حیث روش جمع آوری داده ها پیمایش از نظر ماهیت، توصیفی- علّی محسوب می گردد. جامعه آماری پژوهش مدیران و سرپرستان شعب شرکت خوشگوار (کوکاکولا) می باشند که تعداد 196شرکت به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه برای پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در پژوهش پیش رو، پرسشنامه ی مرجع است که بین مدیران و سرپرستان شعب منتخب شرکت توزیع گردید. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS 20 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات حاکی از آن است که مدیریت کیفیت فراگیر تاثیر مثبت و معنی داری بر روی کسب مزیت رقابتی پایدار دارد. یافته ها همچنین نشان دادند که ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر (تمرکز بر مشتری، حمایت رهبری، مدیریت منابع انسانی و مدیریت اطلاعات) نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر روی کسب مزیت رقابتی پایدار دارند.
كلمات كليدي : مدیریت کیفیت فراگیر، مزیت رقابتی پایدار
تاريخ دفاع : 1397-11-06