بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950029848
نویسنده : فرهاد صدیقی پاشاکی
عنوان پایان نامه : سنتز 5-آمینو-پیرازول-4-کربونیتریل دارای اتصال آزو جدید
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي -شيمي آلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمد نیک پسند, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : سنتز 5-آمینو-پیرازول-4-کربونیتریل دارای اتصال آزو جدید فرهاد صدیقی پاشاکی در این تحقیق، سنتز مشتقات جدیدی از 5-آمینو-پیرازول-4-کربونیتریل دارای اتصال آزو جدید طی یک واکنش سه جزئی تک ظرف بین آلدهیدهای آروماتیک دارای اتصال آزو، فنیل هیدرازین و یا پاراتولیل هیدرازین و مالونونیتریل به روش سایشی ساده انجام شد. محصولات در زمان کوتاه و بازده‌ی عالی و تحت شرایط سازگار با محیط زیست تولید شدند. Ar1: 4-Cl-C6H4, 2-Cl-C6H4, 4-NO2- C6H4, 4-Br- C6H4, 4-CH3O- C6H4, 4-NO2, 2-CH3-C6H4 Ar2: C6H5-, P-CH3- C6H4
كلمات كليدي : واکنش‌های چند جزئی، پیرازول، 5-آمینو-پیرازول-4-کربونیتریل، شیمی سبز، روش سایشی
تاريخ دفاع : 1397-06-22