بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920631954
نویسنده : زینب ابراهیم زاده
عنوان پایان نامه : بررسی خواص ضد سرطانی نانو ذرات نقره بیو سنتز شده توسط سیانو باکتری آنابنا
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی صالح زاده, ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , اکرم سادات معیمی,
چكيده : چکیده: ظهور نانوتکنولوژی یکی از حوزه های امیدوارکننده تحقیقات پزشکی به شمار می رود. امروزه، روش های زیستی سنتز نانو ذرات در جهت مبارزه با بسیاری از بیماری ها مورد توجه محققان قرار گرفته شده است. این تحقیق به منظور بررسی فعالیت ضد سرطانی نانوذرات نقره سنتز شده با عصاره سیانوباکتری آنابنا انجام شد. بیوسنتز نانو ذرات نقره با استفاده از احياي يونهاي نقره توسط عصاره سیانوباکتری آنابنا انجام گرفت. تکنیک هایی مانند تفرق اشعه ایکس، FTIR، میکروسکوپ الکترونی روبشی و گذاره جهت تایید نانوذرات نقره مورد ارزیابی قرار گرفت .اثرات سمیت سلولی نانوذرات نقره بروی رده سلولی سرطانی پستان (T47D) در غلظت های مختلف با روش رنگ سنجی MTT مورد سنجش قرار گرفت. همچنین از کیت انکسین 5 / پروپیدیوم یوداید و دستگاه فلوسایتومتری به منظور بررسی میزان درصد آپوپتوز و نکروز در سلول های سرطانی تیمار شده با نانوذرات نقره نیز استفاده شد. مشخصه یابی نانو ذرات نقره بیوسنتز شده نشان داد که دارای متوسط اندازه 30 نانومتر با ریخت شناسی غالب کروی بودند. نتایج کشندگی سلولی نانوذرات نشان داد که اثر آن بستگی به غلظت نانوذرات دارد و بیشترین اثر کشندگی در غلظت 100 میکروگرم بر میلی لیتر مشاهده گردید. بعلاوه نتایج فلوسایتومتری میزان مرگ سلولی از نوع آپوپتوز را 30 درصد در رده سلولی T47D نشان داد. بر طبق نتایج این پژوهش نشان داده شد که نانوذرات نقره بیوسنتز شده به روش زیستی دارای فعالیت ضد سرطانی می باشند و می توانند برای درمان سرطان پستان مورد مطالعه ی بیشتری قرار گیرند. کلمات کلیدی: آنابنا، نانو ذره نقره ، رده ی سلولی T47D ، فلوسایتومتری
كلمات كليدي : آنابنا، نانو ذره نقره ، رده ی سلولی T47D ، فلوسایتومتری
تاريخ دفاع : 1396-06-30