بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950173814
نویسنده : سیده صدیقه فاطمی
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه کمال‌گرایی و پریشانی روانشناختی از طریق میانجی گری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان کنکوری رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر لیلا مقتدر,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کمال‌گرایی و پریشانی روانشناختی از طریق میانجی گری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه 12دوره دوم متوسطه شهر رشت در نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397به تعداد 3338 نفر بود. از این جامعه به استناد جدول مورگان، نمونه ای به حجم 345 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه ای انتخاب شد. در این پژوهش از مقیاس چندبعدی کمال‌گرایی هویت و فلت (1991) و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج (2006) و مقیاس پریشانی روانشناختی کِسلر (2002) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی و تحلیل مسیر) استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین کمال گرایی، راهبرد تنظیم شناختی هیجان سازش یافته و سازش نایافته با پریشانی روانشناختی همبستگی معنی دار وجود دارد. همچنین یافته‌های حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین کمال گرایی و پریشانی روانشناختی نقش میانجی‌گر دارند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که بین کمال گرایی و راهبرهای تنظیم شناختی هیجان با میانجی گری پریشانی روانشناختی رابطه وجود دارد.
كلمات كليدي : پریشانی روانشناختی، کمال گرایی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، دانش آموزان کنکوری.
تاريخ دفاع : 1397-11-10