بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950119379
نویسنده : سیاوش عاشورزاده پشت مساری
عنوان پایان نامه : تحلیل نقش مدیریت محلی دراجرای طرحهای هادی روستایی (مطالعه موردی:روستاهای بخش تولمات شهرستان صومعه سرا)
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :عیسی پوررمضان, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : طرح‌هادی در هر روستایی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی زیادی برجای گذاشته و همواره در صدد ایجاد وضعیت مطلوب در برابر وضعیت موجود می‌باشد.این پایان نامه با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی همراه با بهره گیری مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی به تحلیل نقش مدیریت محلی دراجرای طرحهای هادی روستایی در روستاهای بخش تولمات شهرستان صومعه سراپرداخته و مهمترین هدف آن تحلیل نقش مدیریت محلی دراجرای طرحهای هادی روستایی درروستاهای بخش تولمات،بررسی عملکرد مدیران در روستاهای بخش تولمات و میزان مشارکت آنها با مجریان طرح‌های هادی، شناسایی روستاهایی که در آنها طرح‌هادی اجرا شده وارائه راهکارهای لازم جهت افزایش نقش مدیران محلی در مشارکت با مجریان طرحهای هادی می‌باشد.نتایج نشان می‌دهد که بیشترین عملکرد مدیران محلی در زمینۀ بُعد فضایی- کالبدی بوده است؛ به‌‌ طوری ‌‌که مدیران محلی در زمینۀ همکاری با مسئولان و در رابطه با احداث و ایجاد معابرجدید در روستا، بهسازی و نوسازی معابر، ایمن‌‌ سازی واحدهای مسکونی ازطریق صدور مجوزساخت،نظارت بر ساخت‌‌وساز، توسعه وبهبود فضای روستا، افزایش روشنایی معابرروستا وهمکاری با مدیران و مسئولان مربوط درزمینۀ اجرای طرح‌هادی روستایی عملکرد خوبی داشته‌‌اند وپایین‌‌ترین عملکرد مدیران محلی مربوط به بُعد اقتصادی بوده که در این زمینه توفیق چندانی نداشته‌‌اند وعملکرد آن‌‌ها در سطح پایینی ارزیابی شد؛ بنابراین می‌‌توان گفت که از مهمترین علل عملکرد ضعیف مدیران محلی در سایر ابعاد، مربوط به محدودیت حیطۀ وظایف مدیران محلی است.نتایج حاصل ازنظرسنجی نشان می‌دهد که بیش از 80 درصدپاسخ دهندگان معتقدندکه مدیران محلی دراجرای طرح‌های هادی روستایی و کاهش بازنگری طرح‌هادی تاثیرخیلی زیادی داشته و همچنین مشارکت مدیران محلی ومجریان طرحهای هادی روستایی درمکان یابی خدمات ارائه شده در روستا نقش خیلی زیادی دارد . همچنین اجرای طرح‌هادی توسط دولت دارا ی فایده دانسته واز اجرای طرح‌هادی روستایی در روستای خود و عملکرد مسئولین و شورای اسلامی رضایت خیلی زیادی دارند .
كلمات كليدي : مدیریت محلی، طرح‌هادی روستایی، بخش تولمات، شهرستان صومعه سرا
تاريخ دفاع : 1397-12-22