بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940130825
نویسنده : مصطفی تطهیری مقدم
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد بازارهای مالی ایران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه به تاثیرگذاری بازارهای مالی بر رشد و توسعه اقتصادی، لذا محقق در این تحقیق به بررسی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد بازارهای مالی ایران، پرداخته است. این پژوهش از حیث نوع، کاربردی و از حیث روش، توصیفی-پیمایشی است که جامعه آماری، کشور ایران است و نمونه شامل یک دوره 36 ساله از سال 1360 تا سال 1395 می‌باشد. اطلاعات به دست آمده از بانک مرکزی، با استفاده از تکنیک های آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در تحلیل توصیفی از جداول توزیع فراوانی برای بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق استفاده شده است. فرضیه های تحقیق نیز با توجه به ماهیت داده ها از روش سری زمانی با استفاده از نرم افزار eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که در هر 4 مدل، متغیرهای نسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، نرخ تورم و درجه باز بودن تجاری بر عملکرد بازار مالی تاثیر معناداری داشته اند
كلمات كليدي : مخارج جاری دولت، نرخ ارز، نرخ تورم، درجه باز بودن تجاری، عملکرد بازار مالی
تاريخ دفاع : 1397-06-21