بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950118089
نویسنده : زهرا پورسجاد
عنوان پایان نامه : نقش استفاده از فضای مجازی و رضایت از زندگی مادران در تبیین مسؤلیت پذیری و پرخاشگری دانش آموزان دختر
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سامره اسدی مجره,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش استفاده از فضای مجازی و رضایت از زندگی مادران در تبیین مسؤلیت¬پذیری و پرخاشگری دانش آموزان دختر انجام شد. روش پژوهش توصیفی است که در قالب یک طرح همبستگی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره راهنمایی و مادران آنها در شهرستان بندرانزلی در سال تحصیلی 97-1396 بودند که نمونه¬ای شامل 120 نفر با روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چندمرحله¬ای انتخاب شدند. دانش آموزان به پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (1992)، مسئولیت¬پذیری کردلو (1393) و مادران به پرسشنامه رضایت از زندگی دينر و همکاران(1985) و اعتیاد به اینترنت یانگ (۱۹۸۸) پاسخ دادند. داده های بدست آمده در دو بخش توصیفی و استنباطی و با استفاده از روش همبستگی پیرسون و ضریب کانونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد بین استفاده از فضای مجازی توسط مادران با مسؤلیت پذیری در دانش آموزان رابطه منفی (01/0>P) و با پرخاشگری در دانش آموزان رابطه مثبت (01/0>P) وجود دارد. بین رضایت از زندگی مادران با مسؤلیت پذیری در دانش آموزان رابطه مثبت (01/0>P) و با پرخاشگری در دانش آموزان رابطه منفی (01/0>P) وجود دارد. همچنین استفاده از فضای مجازی و رضایت از زندگی مادران در تبیین مسؤلیت¬پذیری و پرخاشگری در دانش¬آموزان نقش دارند. نتايج پژوهش بيانگر آن است كه استفاده از فضای مجازی و رضایت از زندگی مادران متغیرهای مهمی در تبیین مسئولیت پذیری و پرخاشگری فرزندان می¬باشند.
كلمات كليدي : فضای مجازی، رضایت از زندگی، مسؤلیت¬پذیری، پرخاشگری
تاريخ دفاع : 1397-11-10