بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940029022
نویسنده : مصطفی رهنما
عنوان پایان نامه : اثر لیستین و کولین در جیره حاوی چربی بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی و آنزیم های کبدی جوجه های گوشتی
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي - علوم دامي گرايش تغذيه دام
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهرداد بویه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در دنیای امروز به دلیل افزایش جمعیت و کاهش منابع تأمین مواد غذایی یکی از علل برتری نظام های موفق نسبت به دیگرنظام ها قدرت تأمین مواد غذایی برای جوامع بشری است . تولید مواد غذایی و تأمین احتیاجات جوامع بشری غیرقابل چشم پوشی است. علم تغذیه گستردگی فراوانی برای تأمین انرژی ، پروتئین ومواد مغذی انسانها دارد. هدف از انجام این آزمایش بررسی تاثیر سطوح مختلف لیستین و کولین کلراید در جیره حاوی چربی بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی و آنزیم های کبدی جوجه های گوشتی انجام گرفت. این تحقیق بر270 قطعه جوجه خروس گوشتی یکروزه نژاد راس308 با 9 تیمار ، 3تکرار و 10قطعه جوجه خروس انجام شده است. تیمار های آزمایشی: تیمار 1: جیره پایه شاهد لیستین 0-کولین 0 درصد تیمار 2: لیستین 0 – کولین 1. درصد تیمار 3: لیستین 0 – کولین 2. درصد تیمار 4: لیستین 5. – کولین0 درصد تیمار 5: لیستین 5. – کولین 1. درصد تیمار 6: لیستین 5. – کولین 2. درصد تیمار 7: لیستین 1 – کولین 0 درصد تیمار 8: لیستین 1 – کولین 1. درصد تیمار 9: لیستین 1 – کولین 2. درصد این تحقیق در قالب طرح فاکتوریل (33) برپایه طرح کاملا تصادفی انجام شد. داده ها توسط نرم افزار SAS وآنالیز واریانس داده ها با استفاده از رویه ANOVA ،یکبار بصورت طرح کاملا تصادفی و یکبار فاکتوریل و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن و در سطح ۵٪ انجام پذیرفت.
كلمات كليدي : اثر لیستین وکولین، فراسنجه های خونی، آنزیم های کبدی، جوجه های گوشتی.
تاريخ دفاع : 1396-06-29