بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930511108
نویسنده : محمد رحیمی اربوسرا
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل اقتضایی و مدیریت ریسک بر روی عملکرد بانک ها در ایران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت مالي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , غلامرضا محفوظی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت ریسک شرکت (ERM) و مدیریت ریسک اعتباری (CMR) بر عملکرد بانک های ایران است. این پژوهش نقش میانجی عوامل اقتضایی توسط بانک را بر این اثرات مورد بررسی قرار می دهد. به روش نمونه گیری هدفمند ، 17 بانک ایرانی در این پژوهش بر مبنای مشاهدات پنج ساله به عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهش نشان می دهد که مدیریت ریسک شرکت (ERM) و مدیریت ریسک اعتباری (CMR) تاثیر مثبتی بر عملکرد بانک دارند. این پژوهش همچنین گزارش می دهد که تاثیر مدیریت ریسک شرکت بر عملکرد بانک ها برای بانک های بزرگ و همچنین بانک هایی که در یک محیط با نامطمئن ، با پیچیدگی بالاتر و نظارت کمتر هیئت مدیره مستقل کار می کنند بسیار قابل توجه تر و بیشتر است. این پژوهش شواهدی تجربی را در زمینه ارتباط بین مدیریت ریسک شرکت و عملکرد بانک را برای بانک های کوچک و همچنین بانک هایی که محیط با نامطمئن ، با پیچیدگی بالاتر و نظارت کمتر هیئت مدیره مستقل را فراهم می کند.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: مدیریت ریسک ، عملکرد شرکت، محیط نامطمئن، پیچیدگی کسب و کار، هیئت مدیره مستقل.
تاريخ دفاع : 1397-11-10