بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950263959
نویسنده : امین وثوق
عنوان پایان نامه : تاثیر شخصیت برند بر آگاهی ، اعتماد و وفاداری برند (مطالعه موردی شرکت بوتان در استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی قلی پور سلیمانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین آموزش نیروی انسانی و اثربخشی سازمانی است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده¬ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، مشتریان شرکت بوتان در استان گیلان است. با توجه فرمول کوکران حداقل حجم نمونه مورد نیاز 361 نفر می باشد. برای اطمینان از گذر از مرز حداقل نمونه تعیین شده، تعداد 500 پرسشنامه به روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس دربین پاسخ دهندگان توزیع گردید، در این تحقیق پرسشنامه به شعب و نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش شرکت بوتان تحویل داده شد و این مراکز با مراجعه به مشتریان و مصرف کنندگان، پرسشنامه را با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس بین آنها توزیع نمودند که در نهایت 364 پرسشنامه قابل استفاده دریافت و در تحلیل نهایی استفاده شد. در نهایت پرسشنامه¬ها جمع¬آوری و داده¬ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و SMART PLS2 مورد تجزیه و تحلیل قرار می¬گیرد. با تجزیه و تحلیل داده¬ها مشخص گردید در سطح 95% شخصیت مسئولانه و فعال برند بر آگاهی، اعتماد و وفاداری برند تاثیر معناداری دارد.
كلمات كليدي : شخصیت برند، آگاهی برند، اعتماد برند و وفاداری برند.
تاريخ دفاع : 1397-10-29