بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950120319
نویسنده : فروغ رضایی مقدم منجیلی
عنوان پایان نامه : تاثیر بازسازی شغل بر رضایت شغلی با توجه به نقش فرسودگی شغلی ، حمایت سازمانی ادراک شده و تقاضای شغلی کارکنان شهرداری رشت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما () : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر بازسازی شغل بر رضایت شغلی با توجه به نقش فرسودگی شغلی ، حمایت سازمانی ادراک شده و تقاضای شغلی کارکنان شهرداری رشت می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی از نوع توصیفی بوده است. به لحاظ جمع آوری داده ها میدانی است و ابزار جمع¬آوری داده¬ها، پرسشنامه می¬باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر تمامی کارکنان شهرداری رشت بود که در کل 1224 نفر هستند .روش نمونه گیری، روش غیراحتمالی در دسترس بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران جامعه محدود 295 نفر تعیین شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و smart pls2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. چهار فرضیه در این تحقیق مطرح گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بازسازی شغل بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری رشت تاثیر دارد و بازسازی شغل از طریق فرسودگی شغلی بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری رشت تاثیر دارد. همچنین یافته ها نشان داد که حمایت سازمانی ادارک شده تاثیر بازسازی شغلی بر رضایت شغلی را از طریق فرسودگی شغلی کارکنان شهرداری تعدیل می کند، اما فرضیه چهارم یعنی تقاضای شغل تاثیر بازسازی شغلی بر رضایت شغلی را از طریق فرسودگی شغلی کارکنان شهرداری تعدیل می کند، پذیرفته نشد
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: بازسازی شغل ، رضایت شغلی ، فرسودگی شغلی ، حمایت سازمانی ادراک شده ، تقاضای شغلی
تاريخ دفاع : 1397-11-9