بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940126302
نویسنده : ایماء حسن زاده
عنوان پایان نامه : مقایسه اثر برنامه آموزشی انتخابی روزانه بر متغیرهای فیزیولوژیک و مهارت‌های بنیادی دختران دبستانی شهری و روستایی شهرستان رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :شهرزاد معصومی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه: کودکی دوره¬ای است که در آن فرد به بلوغ جسمی و فکری دست پیدا می¬کند و در حقیقت دوره مشخصی از تغییرات جسمانی، فیزیولوژیک، رفتاری، اجتماعی و مهارتی است. علاوه بر این، در کشور ما مطالعات اندکی در جهت شناخت متغیرهای فیزیولوژیک و مهارت‌های بنیادی دختران دبستانی شهری و روستایی صورت گرفته است. هدف این تحقیق مقایسه اثر برنامه آموزشی انتخابی روزانه بر متغیرهای فیزیولوژیک و مهارت‌های بنیادی دختران دبستانی شهری و روستایی شهرستان رشت است. روش¬شناسی تحقیق: این تحقیق مقطعی بر روی 260 دانش آموز دبستانی (180 شهری (90 نفر در گروه تجربی (با میانگین سنی 13/1±12/8 به سال) و 90 نفر در گروه شاهد (با میانگین سنی 23/1±70/7 به سال)) و 80 روستایی(40 نفر در گروه تجربی (با میانگین سنی 41/1±60/7 به سال ) و 40 نفر در گروه شاهد(با میانگین سنی 41/2±10/8 به سال)) 9-6 ساله در سال تحصیلی 1396 انجام گرفت. در این پژوهش از روش نمونه¬گیری تصادفی ساده استفاده شد. گروه تجربی 3 روز در هفته براي 8 هفته برنامه آموزشی انتخابی روزانه را انجام دادند. متغیرهاي فیزیولوژیک (وزن، قد، شاخص توده بدن، درصد چربی بدن، توده بدون چربی با روش استاندارد و همچنین آزمون 540 متر راه رفتن، آزمون انعطاف¬پذیری، آزمون دراز و نشست پا جمع در يك دقيقه، آزمون 9×4 و آزمون¬های كشش از بارفیكس اصلاح شده) و مهارت‌های بنیادی (پرش افقی، دویدن، دریبل، یورتمه رفتن، گرفتن، ضربه، پرتاپ و لی لی) در شروع و پایان دوره¬ي تمرین اندازه گیري شدند. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از آزمون تی همبسته و آزمون آناليز کوواريانس (ANCOVA) در سطح معناداری (05/0 > P) استفاده شد. یافته¬ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد پس از برنامه آموزشی انتخابی روزانه، بهبود معناداری در فاکتورهای آمادگی جسمانی، ترکیب بدن و مهارت¬های بنیادی مشاهده شد؛ در حالی که در گروه شاهد تغییری در فاکتورهای آمادگی جسمانی، ترکیب بدن و مهارت¬های بنیادی مشاهده نشد. نکته جالب توجه این است که در هیچ کدام از متغیرهای تحقیق تفاوت معناداری بین دانش آموزان گروه تجربی شهر و روستا مشاهده نداشت. نتیجه گیری: نتايج به دست آمده نشان مي دهد برنامه آموزشی انتخابی روزانه مي تواند فاکتورهای آمادگی جسمانی، ترکیب بدن و مهارت¬های بنیادی در دانش آموزان دختر شهر و روستا را بهبود بخشد.
كلمات كليدي : واژه¬گان کلیدی: برنامه آموزشی انتخابی روزانه، ترکیب بدن، فاکتورهای آمادگی جسمانی، مهارت¬های بنیادی، شهر و روستا
تاريخ دفاع : 1397-06-22