بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911062634
نویسنده : امیر اقدام مستقیم کار
عنوان پایان نامه : بررسی آثار ورزش صبحگاهی به همراه مشاوره تغذیه ای بر آمادگی جسمانی و ترکیب بدن دانش آموزان مقطع ابتدایی پسر مبتلا به اضافه وزن
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :فرهاد رحمانی نیا, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی آثار ورزش صبحگاهی به همراه مشاوره تغذیه ای بر آمادگی جسمانی و ترکیب بدن دانش آموزان پسر مبتلا به اضافه وزن بود. از آنجایی که اضافه وزن و چاقی کودکی مرتبط با بزرگسالی است توجه به این قشر جامعه حائز اهمیت است. روش اجرا: دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی مبتلا به اضافه وزن مدارس غیرانتفاعی شهر رشت که در سال 94-93 مشغول به تحصیل بودند، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای- تصادفی در هر ناحیه، 3 مدرسه و در هر مدرسه از هر مقطع تحصیلی یک کلاس و از هر کلاس 5 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. تعداد 90 نفر به عنوان نمونه، به سه گروه 30 نفره (30 نفر ورزش صبحگاهی، 30 نفر ورزش صبحگاهی و مشاوره تغذیه ای، 30 نفر فقط مشاوره تغذیه ای) تقسیم شدند. هر دو گروه تمرین صبحگاهی به مدت 4 هفته و در هفته 4 روز به مدت 30 -10 دقیقه قبل از ورود به کلاس، ورزش صبحگاهی شامل گرم کردن با حرکات کششی، نرمشی و سرد کردن را انجام دادند. و گروه مشاوره تغذیه ای طی پنج جلسه به صورت توجیهی، تحت آموزش مواد غذایی پرکالری و کم کالری قرار گرفتند. قبل و پس از دوره ی تمرینی، از هر سه گروه در شرایط یکسان آزمون های استاندارد(قدرت عضلانی، 45 متر سرعت، استقامت عضلانی، درازنشست، انعطاف پذیری، توان، چابکی و ترکیب بدن) جهت ارزیابی مولفه های پژوهش گرفته شد. یافته ها: نتایج آزمون t همبسته و تحلیل ویلکاکسون نشان داد ورزش صبحگاهی، آموزش تغذیه ای و ورزش صبحگاهی به همراه آموزش تغذیه ای بر مولفه های قدرت عضلانی، 45 متر سرعت، استقامت عضلانی درازنشست، انعطاف پذیری، توان، چابکی، وزن بدن و چربی زیر جلد تاثیر معنی دار داشت(00/0=P). اما در متغیر 540 متر در گروه ورزش صبحگاهی تفاوت معنی دار مشاهده نشد. همچنین نتایج آزمون نشان داد بین سه گروه در متغیرهای قدرت و وزن بدن تفاوت معنی داری وجود داشت(00/0=p)، اما در شاخص های توده بدن، چربی زیر جلد، استقامت عضلانی، دوی سرعت، توان و چابکی بین سه گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت ورزشی صبحگاهی به همراه آموزش رژیم غذایی بروی شاخص های ترکیب بدن و آمادگی جسمانی دانش آموزان دارای اضافه وزن تاثیر دارد. کلیدواژه: ورزش صبحگاهی، مشاوره تغذیه ای، دانش آموزان، ترکیب بدن، آمادگی جسمانی
كلمات كليدي : ورزش صبحگاهی، مشاوره تغذیه ای، دانش آموزان، ترکیب بدن، آمادگی جسمانی
تاريخ دفاع : 1394-06-22