بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950514843
نویسنده : سمانه ثابت گل افزانی
عنوان پایان نامه : طراحی مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای با ارتقای یادگیری (نمونه موردی: شهرستان فومن)
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر آرش مهرگانی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مدرسه نهادی اجتماعي است و نمایانگر فرهنگ خاص جوامع مختلف است كه به دانش آموز جهان بيني، عادات، رسوم، مهارتها و دانش معيني را منتقل مي كند. آموزش و به تبع آن محيط های آموزشي بيشترين اثر و نقش را بر ذهنيت و تمدن سازي جوامع به عهده دارند. توجه به ويژگيهاي روحي و جسمي نوجوانان و الگوهاي رفتاري آن ها در طراحي محيط های آموزشي و عوامل كالبدي موجود، می تواند به يادگيري آنان و بروز استعدادها و در نهايت به رشد و شكوفايي آنها كمك كند. این پایان نامه با روش تحقیق کمی همبستگی به بررسی عوامل محیطی و کالبدی موثر فضای هنرستان ها می پردازد که در یادگیری دانش آموزان تاثیر بسزایی داشته و محیطی خلق می کند که دانش آموز در آن احساس راحتی کند و بتواند نهایت استفاده را از درس و کلاس درس جهت رشد و شکوفایی استعدادهای خود ببرد.
كلمات كليدي : مدرسه، هنرستان، محيط های آموزشي، یادگیری
تاريخ دفاع : 1398-02-29