بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940202395
نویسنده : شقایق پیشگاه حقی
عنوان پایان نامه : نقش ارزش ادراک شده مشتری در رابطه بین شواهد فیزیکی و وفاداری مشتری به برند (مورد مطالعه : شرکت های بیمه در استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت بيمه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سید مظفرمیربرگ کار,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده امروزه حفظ مشتری از اهمیت بسزایی برخوردار است، به نحوی که هزینه جذب مشتری جدید، بطور متوسط پنج یا شش برابر هزینه ی جذب مشتری موجود بیان شده است. لذا در عرصه فشرده رقابتی، گرایش به مشتریان، افزیش رضایت آنها و دستیابی به مشتریان وفادار، موضوعی بسیار مهم است که برای شرکت ها مزیت رقابتی پایدار را به دنبال دارد. از این رو هدف اصلی تحقیق بررسی نقش ارزش ادراک شده مشتری در رابطه بین شواهد فیزیکی و وفاداری مشتری به برند است. پژوهش جاري از نوع پژوهش هاي كاربردي و توصیفی است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه مشتریان شرکت های بیمه در استان گیلان است. تعداد نمونه مورد مطالعه شامل 338 نفر از مشتریان است. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر از نوع نمونه گیری سهمیه ای و غیراحتمالی در دسترس است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نیز از طریق نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل انجام گرفت و با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتیجه فرضیه های پژوهش حاکی از ارتباط مثبت بین نقش ارزش ادراک شده مشتری در رابطه بین شواهد فیزیکی و وفاداری مشتری به برند بود، تایید شد. ارتباط مثبت بین شواهد فیزیکی و ارزش درک شده¬ مشتری نیز تایید شد. ارتباط مثبت بین شواهد فیزیکی و وفاداری مشتری به برند هم تایید شد. در نهایت ارتباط مثبت ارزش درک شده با وفاداری مشتری به برند هم مورد تایید قرار گرفت.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی : وفاداری مشتری به برند، وفاداری رفتاری، وفاداری نگرشی، ارزش درک شده مشتری، شواهد فیزیکی.
تاريخ دفاع : 1396-06-13