بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930333274
نویسنده : سامان آژگان زاد
عنوان پایان نامه : بررسی بیان ژن MEXAدر جدایه های سودوموناس آئرو ژینوزا مقاوم به سیپرو فلوکساسین در استان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :نجمه رنجی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : سودوموناس آئروزینوزا یک باکتری گرم منفی است که به عنوان یک باکتری فرصت طلب بیمارستانی به شمار میرود .این باکتری مکانیسم های مقاومت دارویی مختلفی دارد که یکی از این مکانیزمها پمپ افلاکس چند دارویی است که مهمترین این پمپ ها multidrug efflux system AB(mexAB)است. هدف از این مطالعه، بررسی بیان ژن mexA در جدایه های سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به آنتی بیوتیک یپروفلوکساسین جدا شده از بیمارستان های سطح استان گیلان بود. در این مطالعه، چهل و پنج نمونه سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از نمونه های بالینی مختلف توسط تست های بیوشیمیایی تشخص داده شد.مقاومت و حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه ها به روش (آنتی بیوگرام وmicمشخص شد و به منظور بررسی بیان ژن mexA در سویه های مقاوم به دارو PCR و realtime انجام شد. بالاترین مقاومت برای آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین 1024 میکروگرم بر میلی لیتر مشاهده شد . محدوده MIC در جدایه های مقاوم سودوموناس آئروژینوزا مابین 32-4096 میکرو گرم بر میلی لیتر بود. نتایج مقاومت آنتی بیوتیکی نمونه های مورد بررسی به سیپروفلوکساسین در چهار نمونه 1024میکروگرم برمیلی لیتر ودر سه نمونه 256میکروگرم برمیلی لیتر ودر دونمونه بعدی 512میکروگرم بر میلی لیتربود. نتایج بررسی کمی بیان ژن mexA افزایش بیان این ژن را در جدایه های شماره 1، 2، 4 ، 5 ،7 ، 8 و 9 نسبت به نمونه کنترل (c) نشان داد. در جدایه های 3 و 6کاهش بیان نسبت به کنترل مشاهده شد. معنی دار بودن تفاوت بین نتایج تست و کنترل با P
كلمات كليدي : mexA،سودوموناس آئروژینوزا،سیپروفلوکساسین
تاريخ دفاع : 96-6-29