بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940169182
نویسنده : روزبه رسولی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر قابلیت شرکت‌های صادارتی بر عملکرد مالی و روابط خارجی شرکت های صادراتی استان تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر کورش بی نیازی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر قابلیتهای شرکت‌های صادارتی بر عملکرد مالی و روابط خارجی شرکت های صادراتی انجام شد. بر اساس چگونگی بدست آوردن داده‌های مورد نیاز و از نظر طبقهبندی پژوهشات با توجه به هدف آنها، در زمره‌ی پژوهشات توصیفی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکتهای صادراتی استان تهران است. در این راستا فرضیات مطرح شده جهت بررسی میزان تاثیرگذاری قابلیت‌های نوآوری، اطلاعاتی و ارتباطی از طریق روابط خارجی بر عملکرد مالی از طریق معادلات ساختاری به کمک نرم افزار lisrel مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که قابلیت‌ها بر روابط خارجی شرکت‌ها تاثیرگذار است، همچنین روابط خارجی بر عملکرد مالی و بازار شرکت ها نیز تاثیر معنادار دارد.
كلمات كليدي : شرکتهای صادراتی، روابط خارجی، عملکرد مالی، عملکرد بازار، قابلیت
تاريخ دفاع : 1396-05-04