بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950013727
نویسنده : حمیده فکوری کلیدبری
عنوان پایان نامه : نقش سبک های فرزندپروری ادراک شده مادر و سطوح مختلف سازش یافتگی در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مسعود عموپور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : عملکرد تحصیلی دانش آموزان از عوامل مختلفی تاثیر می پذیرد که در این بین نقش سبک های فرزندپروری و سازش یافتگی حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش سبک¬های فرزندپروری ادراک شده مادر و سطوح مختلف سازش یافتگی در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر رشت در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397 به تعداد تقریبی 3500 نفر بود. از این بین تعداد 250 نفر نمونه بر اساس جدول مورگان و روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چندمرحله¬ای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه¬های فرزندپروری بوری (1997) و سازگاری دانش آموزان سينها و سينگ (1998)را تکمیل کردند. عملکرد تحصیلی آنها نیز توسط معدل ترم اول سنجیده شده. داده¬ها با استفاده از آزمون¬های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتايج نشان داد بین سبک¬های فرزندپروری سهل گیرانه و استبدادی ادراک شده مادر با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر رابطه منفی و معنادار وجود دارد (01/0P
كلمات كليدي : سبک های فرزندپروری ادراک شده، سازش یافتگی، عملکرد تحصیلی، دانش آموزان
تاريخ دفاع : 97-03-22