بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950092610
نویسنده : فریده کفیلی کسمایی
عنوان پایان نامه : رابطه سبک های دلبستگی و تاب‌آوری خانواده با نقش تعدیل کننده حمایت های اجتماعی ادراک شده در دانشجویان متاهل
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر لیلا مقتدر,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک¬های دلبستگی با تاب‌آوری و حمایت¬ اجتماعی ادراک شده در دانشجویان متاهل بوده است. مطالعه حاضر از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی‌رشت در نیمه اول سال تحصیلی 98-97 بوده است. حجم نمونه این پژوهش 384 نفرکه به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند برای جمع اوری اطلاعات از پرسشنامه های حمایت اجتماعی واکس و همکاران (1986)، سبک های دلبستگی بزرگسالان هازان و شیور (1987) و تاب‌آوری خانواده (سیکبی، 2005) استفاده شده است. برای تحزیه و تحلیل استنباطی داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تحزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داده است بین سبکهای دلبستگی ایمن و تاب‌آوری خانواده، همبستگی مثبت (r=0/018 p
كلمات كليدي : سبک های دلبستگی، تاب‌آوری خانواده، حمایت اجتماعی ادراک شده، دانشجویان متأهل.
تاريخ دفاع : 29-101397