بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950504414
نویسنده : سپیده مرادی
عنوان پایان نامه : اثربخشی آموزش مهارت¬های اجتماعی به روش شناختی-رفتاری بر کاهش پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهرستان رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر مسعود عموپور,
استاد مشاور () : ,
چكيده : احساس تنهایی و رفتار پرخاشگرانه در کودکان، مشکل متداولی است که در همه جاي دنیا، نیاز به توجه فزاینده¬اي دارد و پژوهش درباره راه حل¬هاي مؤثر، ضرورتی انکار ناپذیر است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت¬های اجتماعی به روش شناختی-رفتاری بر کاهش پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهرستان رشت بود. روش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل تمامی دانش¬آموزان پسر مقطع ابتدایی (پایه پنجم و ششم) شهر رشت، در سال تحصیلی 98-1397 بود. از این بین با استفاده از روش نمونه¬گیری خوشه¬ای تصادفی و با توجه به شرایط ورود و خروج پژوهش تعداد 30 دانش آموز (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل،) انتخاب شدند و به عنوان پیش آزمون پرسشنامه های پرخاشگری شهیم برای کودکان دبستانی (1385) توسط معلم و احساس تنهايي آشر و ويلر (1985) توسط دانش آموزان تکمیل گردید. سپس گروه آزمایش طی 17 جلسه 45 تا 60 دقیقه ای تحت آموزش گروهی مهارت¬های اجتماعی به روش شناختی-رفتاری قرار گرفتند درحالی که در مورد گروه کنترل مداخله ای اجرا نشد؛ سپس پس آزمون برای دو گروه آزمایش و گروه کنترل اجرا شد. داده¬های به دست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته¬های پژوهش نشان داد آموزش مهارت¬های اجتماعی به روش شناختی-رفتاری بر کاهش پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهرستان رشت اثربخش است. (01/0P
كلمات كليدي : آموزش مهارت¬های اجتماعی به روش شناختی-رفتاری، پرخاشگری، احساس تنهایی، دانش آموزان
تاريخ دفاع : 1398-4-22