بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950231705
نویسنده : سمیه پیشنیاز بازقلعه
عنوان پایان نامه : بررسي ميزان مقاومت به کارباپنمها و توليد آنزيم کارباپنماز در اشرشیا کلی های جدا شده از جوجه های گوشتی در گیلان
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي - علوم دامي گرايش تغذيه دام
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :پگاه نیک قدم, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در هر منطقه، اطلاع از مقاومت انتی بیوتیکی باکتری های بیماریزای شایع امری ضروری است .کلی باسیلوز طیور که ناشی از عفونت با اشریشیا کلی است یکی از شایع ترین بیماریهای باکتریایی می‌باشد که به اشکال مختلف ظاهر شده و خسارت اقتصادی قابل توجهی را موجب می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین الگوی مقاومت دارویی در اشرشیا کلی های جدا شده از جوجه های گوشتی، تعیین میزان اثر گذاری آنتی بیوتیک های کرباپنم بر اشرشیا کلی های جدا شده از جوجه های گوشتی و بررسی پتانسیل تولید کرباپنماز در اشرشیا کلی های جدا شده از جوجه های گوشتی در استان گیلان صورت گرفت.بدین منظور 32 ایزوله ی اشرشیا کلی از 12 مزرعه پرورش جوجه گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. که همه ایزوله ها (100 درصد) مقاوم به ایمی پنم بودند. در تست فنوتیپی نیز همه ایزوله ها (100درصد) مولد کرباپنماز شناسایی شدند و 7 ایزوله (21/875 درصد)، در واکنش PCR قطعه ای به طول تقریبی 382 جفت باز، تولید و واجد ژنVIM شناخته شد. همچنین در 12 ایزوله (37/5درصد) با تولید قطعه ای به طول تقریبی 587 جفت باز، از نظر حضور ژن IMPمثبت شناسایی گردید.با توجه به نتایج حاصل،انجام آنتی بیوگرام قبل از هرگونه اقدام درمانی برای کلی باسیلوز طیور توصیه می‌گردد. کلمات کلیدی: کلی باسیلوز طیور، بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBL)،کرباپنماز
كلمات كليدي : کلی باسیلوز طیور، بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBL)،کرباپنماز
تاريخ دفاع : 97-06-21