بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960255181
نویسنده : محسن نظری شهیدانی
عنوان پایان نامه : بررسی وضعیت توسعه دو و میدانی در استان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , مرتضی رضایی صوفی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ورزش دو و میدانی مانند هر ورزش ديگری به برنامه¬ریزی راهبردی نیازمند است تا ضمن آگاهي از مسير توسعه بتواند با جلوگیری از موازی کاری و هدر رفتن منابع خود به اهداف رشد و پیشرفت دست یابد. بنابراین هدف این تحقیق بررسی وضعیت توسعه دومیدانی استان گیلان می‌باشد. روش تحقیق به صورت تحلیلی - پیمایشی بود. جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصان ورزش دومیدانی استان گیلان بودند. با توجه با ماهیت تحقیق و روش تحلیل استراتژیک، تعداد قابل کفایت (80 نفر) به صورت هدفمند و در دسترس از متخصصان مورد نظر، در بخش اصلی (پرسشنامه) مورد نظرخواهی قرار گرفتند. جهت ارزیابی روایی ابزار پژوهش (پرسشنامه) ابتدا از خبرگان و متخصصان علمی و اجرایی ورزش جهت ارزیابی محتوایی و صوری نظرخواهی شد. سپس پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ ارزیابی گردید. براساس ماتریس ارزیابی عوامل راهبردی داخلی و خارجی؛ مختصات موقعیت راهبردی توسعه ورزش دومیدانی در خانه¬ وسط (5) قرار می¬گیرد، بدین معنی که باید راهبردهایی با هدف حفظ و ثبات را در پیش گیرد. بر اساس مدل منظر چهارگانه مرسوم نیز موقعیت استراتژیک توسعه ورزش دومیدانی در خانه سوم و منطقه ST قرار می¬گیرد، بدین معنی که باید راهبردهایی با هدف رقابتی را در پیش گیرد. بر اساس تحلیل SWOT، در مجموع 17 استراتژی شامل 4 استراتژی SO، 4 استراتژی ST، 5 استراتژیWO و 4 استراتژی WT برای توسعه ورزش دومیدانی استان گیلان تدوین گردید. با توجه به موقعیت استراتژیک شناسایی شده ورزش دومیدانی استان گیلان در منطقه بین ثبات و رقابتی (خانه 5 و خانه ST)، مدیریت ورزش در این منطقه با یک رویکرد محافظه¬کارانه به مدیریت بحران و بهبود شاخص¬های توسعه بپردازد.
كلمات كليدي : دومیدانی، مدیریت استراتژیک، تحلیل سوات، توسعه ورزش
تاريخ دفاع : 1398-4-2