بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 890654720
نویسنده : سیده زینب ایمانی پارسا
عنوان پایان نامه : جهانی شدن واثرات کالبدی آن بر شهر رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رضا حسن پور لسکوکلایه, , حسن پور,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , دکتر علیرضا کشوردوست,
چكيده : در عصر جهاني شدن همه چيز در حال انتقال و مبادله مي باشد ، اما جريان انتقال يك طرفه و يك جانبه بوده و كشورهاي خاصي از آن سود مي برند . جهاني شدن مدت ها قبل با مدرنيسم و پست مدرنيسم شروع شده است . امروزه تأثيرات جهاني شدن در ابعادکالبدی ،اقتصادي ، فرهنگي ، سياسي در بيشتر نقاط جهان قابل مشاهده مي باشد . اين تأثيرات در شهرهاي مختلف با شدت و ضعف هايي همراه است كه با توجه به مباني نظري تحقيق تأثير پذيري مراکز استان ها در درجه بالاتري قرار دارد . مدرنيسم به عنوان يك سوغات غرب در سيماي كالبدي شهرهاي ايران و بخصوص تهران از اواخر حكومت قاجار تأثير گذاشته است در دوره پهلوي اول و دوم و بويژه جمهوري اسلامي تأثيرات شگرفي در شهرهاي مراکز استانی و شهر رشت بواسطه راه ارتباطي مستقيم با مركز ، بر جاي گذاشته است . در دهه هاي اخير جهاني شدن تأثيراتي را بواسطه شرايط مساعد محيطي و فرهنگي و همچنين گسترش ارتباطات و تكنولوژي و ميل به زندگي مدرن ، از منظر معماري و توسعه فيزيكي و كالبدي در شهر رشت داشته است كه اين مسئله منجر به بر هم خوردن تعادل منطقه اي ، بورس بازي زمين ، تخريب زمين هاي كشاورزي و در نهايت تأثير بر كالبد شهر شده است كه در فصل چهارم در يافته هاي تحقيق تأثيرات فرهنگي و اجتماعي و كالبدي اين پديده را در شهر بيان مي دارد و نشانگر توسعه شهر در چهارجهت می‌باشد ، كه در نتيجه اين پديده بصورت غيرمستقيم بر فيزيك و كالبد شهر تأثير داشته است .
كلمات كليدي : جهانی شدن ، مدرنیسم، پست مدرنیسم، الگو های بیرونی
تاريخ دفاع : 1391-06-29