بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950160625
نویسنده : روح الله محمدی پویا
عنوان پایان نامه : تأثیر سیستم ارزیابی عملکرد ادراک شده بر رضایت شغلی با توجه به عدالت سازمانی کارکنان شعب بانک رفاه کارگران استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا آزاده دل, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : رضایت شغلی یکی از مهمترین عناصریست که به منظور توجه به ابعاد روانی زندگی نیروی انسانی شاغل در سازمان باید بدان توجه کرد. ادراک از عدالت یکی از پیشایندهای رضایت است. هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش عدالت سازمانی در تاثیر ادراک از سیستم ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی کارکنان بانک رفاه استان گیلان است. پژوهش از حیث هدف کاربردی و و از نوع توصیفی – پیمایشی محسوب می¬گردد. جامعه آماری پژوهش کارکنان شعب بانک رفاه استان گیلان هستند که تعدادشان 435 نفر بوده و براساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه ای حجم نمونه 225 نفر در نظر گرفته شد. به منظور گردآوری داده¬ها از پرسشنامه هنجاریابی شده توسط پژوشگران پیشین استفاده شده¬است که پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی پرسشنامه به روش روایی محتوا، همگرا و واگرا مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماریSmart PLS3 و با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزیی اقدام شده است. یافته های تحقیق نشان داد که ادراک از سیستم ارزیابی عملکرد براساس ابعاد اهداف اداری، توسعه¬ای و معیارهای نقش تاثیر مثبت و معناداری بر عدالت رویه ای، توزیعی و مراوده¬ای دارد. همچنین مشخص شد که عدالت رویه¬ای، توزیعی و مراوده¬ای بر رضایت شغلی تاثیر مثبت و معناداری دارد. در مجموع می¬توان گفت که با ارتقای احساس عدالت نسبت به سیستم ارزیابی عملکرد، میزان رضایت شغلی کارکنان شعب بانک رفاه استان گیلان ارتقاء خواهد یافت.
كلمات كليدي : سیستم ارزیابی عملکرد، عدالت سازمانی، رضایت شغلی
تاريخ دفاع : 1397-11-06