بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940241250
نویسنده : مریم گنجیان پور
عنوان پایان نامه : تاثیر هوش هیجانی بر رضایت، استرس و عملکرد شغلی از طریق انطباق پذیری کارکنان دانشگاه علمی کاربردی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مراد رضایی دیزگاه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر با هدف سنجش تاثیر هوش هیجانی به واسطه انطباق پذیری کارکنان بر رضایت، استرس و عملکرد شغلی انجام گرفته است. روش تحقیق از نظر نوع، توصیفی و برحسب روش از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان دانشگاه علمی-کاربردی استان گیلان به تعداد 222 نفر می باشند. روش نمونه‌گیری طبقه ای-تصادفی است. حجم نمونه 155 نفر می باشد، پرسشنامه های جمع شده 156 عدد بود. ابزار جمع آوری داده ها در تحقیق حاضر پرسشنامه بوده است. جهت سنجش روائی پرسشنامه از نظر متخصصین و صاحبنظران استفاده گردید، برای برآورد ضریب پایائی در این پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ و جهت تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آزمون آماری مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. در تمامی مراحل کارهای آماری از ورود داده ها تا تحلیل و آزمون از نرم افزار های SPSS20 وLISREL بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که : بين هوش هيجاني و رضايت شغلي از طريق انطباق پذيري رابطه معناداري وجود دارد. بين هوش هيجاني و عملکرد شغلي از طريق انطباق پذيري رابطه معناداري وجود دارد. بين هوش هيجاني و استرس شغلي از طريق انطباق پذيري رابطه معناداري وجود دارد. خودارزيابي عاطفي، ارزيابي عاطفي، کنترل احساسات و استفاده از احساسات با انطباق پذيري رابطه معناداري وجود دارد، همچنین انطباق پذيري کارکنان با رضايت شغلي، عملکرد شغلي و استرس شغلي کارکنان رابطه معناداري دارد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: بين هوش هيجاني، رضايت شغلي، عملکرد شغلي، استرس شغلي، انطباق پذيري.
تاريخ دفاع : 1396-06-28