بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940026361
نویسنده : لیلا نیکخواه معافی
عنوان پایان نامه : نانوبیوفیبریل های آمیلوئید مشتق از آلبومین سرم انسانی به عنوان مانع مولکولی برای زیست حسگر ولتامتری
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست فناوري (بيوتكنولوژي) گرايش ميكروبي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :امیر آراسته, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : اکبر اسلام نژاد, ,
چكيده : چکیده امروزه تشخیص و جداسازی تک مولکول¬ها یک موضوع بسیار هیجان¬انگیز است. در این راستا، سعی داشتیم آلبومین سرم انسانی را با استفاده از گیرنده زیستی کیسه شنا در حضور پیوند اکسایش- کاهش آهن II و آهن III تثبیت و شناسایی کنیم. این پیوند می¬تواند به طور موثر در سطح الکترود اکسید شود. پس از پوشاندن سطح الکترود فلزی با گیرنده زیستی، افزایش مناسبی در اوج جریان آندی مشاهده شده است. در مرحله بعد، آلبومین سرم انسانی را به عنوان یک مانع مولکولی تثبیت می¬کنیم که می¬تواند محل اکسیداسیون حسگر زیستی را مسدود کند و متعاقبا اوج جریان اکسایش کاهش خواهد یافت. این اثر به-درستی کار می¬کند تا منحنی کالیبراسیون خوبی برای تعیین نانوبیوفیبریل¬ها در نمونه¬های دستی به دست آید. روش-های ابزاری مختلفی نظیر ولتامتری پالس تفاضلی، طیف¬سنجی امپدانس الکتروشیمیایی، طیف-سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه، کروماتوگرافی گازی-طیف¬سنجی جرمی و میکروسکوپ نیروی اتمی برای جمع¬آوری شواهد کافی در خصوص این اثر انسدادی مانع-مانند آلبومین سرم انسانی مورد استفاده قرار گرفت. کلیدواژه: حسگر زیستی، اثر انسدادی مانع-مانند، کیسه شنا، نانوبیوفیبریل¬های مشتق از آلبومین سرم انسانی
كلمات كليدي : حسگر زیستی، اثر انسدادی مانع-مانند، کیسه شنا، نانوبیوفیبریل¬های مشتق از آلبومین سرم انسانی
تاريخ دفاع : 1396-06-30