بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911091334
نویسنده : ارسلان قاسم نژاد
عنوان پایان نامه : تاثیر رهبری تحول‌گرا بر عملکرد مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت مالي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حمیدرضا علیپور شیرسوار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : استفاده از بهترين سبك رهبري يا مديريت بر اساس ویژگی‌های شخصیتی منجر به افزايش اثربخشي و كارايي سازمان و به تبع آن سبب بهبود عملکرد سازمان می شود. هدف اصلی تحقیق حاضر، سنجش تاثیر رهبری تحول‌گرا بر عملکرد مالی دانشگاه است. از اینرو 50 نفر از روسای گروه و کارشناسان ارشد واحد رشت تحت نمونه ی اماری انتخاب شده اند. جهت جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و اعتبار آن یعنی روائی و پایائی آن مورد تائید قرار گرفته است. همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از تکنیک معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که رهبری تحول گرا بر عملکرد مالی گروه های مختلف آموزشی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. هم¬چنین مشخص گردید ساختار بوروکراتیک دانشگاه نقش میانجی گری دارد و بر شدت تاثیرگذاری سبک رهبری تحول گرا بر عملکرد مالی دانشگاه را کاهش داده است.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: رهبری تحول گرا، عملکرد مالی، ساختار بوروکراتیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
تاريخ دفاع : 1397-8-9